نمادشناسی مفاهیم شیر و انار در خسرو و شیرین نظامی
1. نمادشناسی مفاهیم شیر و انار در خسرو و شیرین نظامی

جبار نصیری

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 105-116

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2020.121124.1785

چکیده
  منظومة خسرو و شیرین نظامی یکی از منظومه‌های برجستة ادب فارسی در قرن ششم هجری قمری است. بررسی و مقایسة تطبیقی هویت شخصیت­­های داستانی این منظومه با سایر منابع تاریخی و ادبی، نشان­دهندة اختلاف روایت ...  بیشتر