کلیدواژه‌ها = شعر
تحلیل قلمروهای مشبه و مشبهٌ‌به در اشعار فریدون تولّلی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 143-158

10.22108/liar.2020.120472.1761

شهرزاد رضادوست؛ شهین اوجاق علیزاده؛ امیرحسین ماحوزی


بررسی جنبه‌های نوگرایی در وزن شعر ابوالقاسم لاهوتی و منشأ آن

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 143-156

10.22108/liar.2016.21336

نسرین علی اکبری؛ علی نظر نظری تاویرانی


تأملی در تحول مناظره از درخت آسوریک تا اشعار نیمایی

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 179-190

10.22108/liar.2016.20575

نرگس محمدی بدر؛ هاشم مهدی زاده


تبیین نظریۀ ادبی انوری ابیوردی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 43-70

فاطمه حکیما؛ ناصر محسنی نیا


زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق

دوره 7، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 109-126

نداسادات مصطفوی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ مریم نافلی