کلیدواژه‌ها = مثنوی
نگرشی به باروی موسیقی کناری در مثنوی معنوی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 47-56

10.22108/liar.2018.93666.0

پروین گلی زاده؛ قدرت قاسمی پور؛ رضا گورویی


شکست روایی و شیوه‌های بازگشت به داستان در مثنوی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 29-46

سمیرا بامشکی؛ ابوالقاسم قوام