کلیدواژه‌ها = علوم بلاغی
دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 47-68

10.22108/liar.2019.116187.1590

الهیار افراخته؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت


روند تاریخی و بازنگری معنایی التفات بلاغی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 97-122

عبداللّه رادمرد؛ هما رحمانی


بازنگری بحث اطناب در کتب بلاغی

دوره 3، شماره 2، مهر 1390، صفحه 73-92

یحیی کاردگر