کلیدواژه‌ها = بلاغت
نقد رد العجز علی (الی) الصدر در کتاب‌های بلاغی

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 55-80

10.22108/liar.2023.135626.2202

سیدعلی‌سینا رخشنده مند؛ علیرضا فولادی


بررسی کاربرد صفت در حملۀ حیدری میرزا محمد باذل مشهدی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 33-52

10.22108/liar.2022.131106.2080

مجتبی حمزه ای؛ علیرضا محمودی؛ محمد مجوزی


نقدی بر بلاغت تصویر محمود فتوحی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 93-100

10.22108/liar.2022.134081.2155

فاطمه مدرسی؛ هادی طیطه


نگاهی تطبیقی به التفات در برجسته‌ترین کتب بلاغی زبان فارسی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 185-198

10.22108/liar.2020.121416.1792

رضا قاسمی؛ امیرحسین همتی؛ اصغر رضا پوریان


شیوه‌ها و شگردهای تأکید در شاهنامه؛ با تمرکز بر مطالعة داستان کاموس کشانی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-24

10.22108/liar.2020.122706.1845

الهام فرمهینی فراهانی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی


استخدام پرورده، گونه‌ای نویافته در بلاغت فارسی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 97-114

10.22108/liar.2020.119247.1712

مجید عزیزی؛ یاسر دالوند


نقد و بررسی مباحث بلاغی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 69-82

10.22108/liar.2019.117932.1652

امید شاه‌مرادی؛ محمدجعفر یاحقی؛ عارف نوشاهی


ارزش بلاغی قصر در قصاید سنایی غزنوی

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 157-176

10.22108/liar.2016.21337

احمد بهمئی اصل؛ علی‌اصغر غفوری


گزاره های انشایی در نفثه المصدور

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 103-118

10.22108/liar.2016.20582

محمدعلی خزانه دار لو؛ علیرضا قاسمی


«تأکید مجاز» و پیوند آن با «ابهام متن»

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 15-26

10.22108/liar.2016.20551

امیر صالح معصومی؛ محمد خاقانی اصفهانی


جایگاه «ندا و منادا» در دستور زبان فارسی و علم معانی

دوره 6، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-14

حسین آقاحسینی؛ محبوبه همتیان؛ زهره مشاوری


تضاد و انواع آن در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 129-154

محمّدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهر آباد


نگاهی دیگر به جناس

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 21-28

ناهید طهرانی ثابت؛ تقی پورنامداریان


تداعی و فنون بدیعی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1388، صفحه 1-13

تقی پورنامداریان؛ ناهید طهرانی ثابت