کلیدواژه‌ها = سبک‌شناسی
بررسی و تحلیل سبک‌شناسی نسخۀ خطی مثنوی «درّ مکنون» فقیر دهلوی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 101-122

10.22108/liar.2021.126648.1959

مرضیه دوستانی علی آباد؛ محمدهادی خالق زاده؛ جلیل نظری


تحلیل نوعی تداخل زمانی در متون روایی قدیم

دوره 6، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 35-44

محمود براتی خوانساری؛ حسن زیاری؛ امیر ضیغمی


سبک شناسی رسایل خواجه عبدالله انصاری

دوره 6، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 81-96

تقی اجیه؛ آزاده پوده