کلیدواژه‌ها = شاهنامه
بررسی روان‌شناختی شخصیت فریدون و ضحاک براساس نظریة شخصیت آبراهام مزلو

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 129-150

10.22108/liar.2021.125198.1929

فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ علی محمدی آسیابادی


نقش عنصر «فضا‌سازی» در خلق محتوای حماسی در «هفت‌خان رستم» از شاهنامة فردوسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-64

10.22108/liar.2020.119291.1714

اعظم حسین زاده صلاتی؛ سید مهدی نوریان؛ سید مرتضی هاشمی


بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 97-114

10.22108/liar.2019.119922.1739

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ نعیم مراونه


براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 173-186

10.22108/liar.2017.21407

محمود عباسی؛ یعقوب فولادی


کارکرد عناصر داستانی در ماجرای فرود شاهنامه

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 137-154

10.22108/liar.2016.20572

حجت الله همتی؛ محمدحسین خان محمدی


بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 53-68

علی محمّدی؛ انتصار پرستگاری


بازشناسی کهن ‎الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 155-168

طیبه جعفری؛ زینب چوقادی


نوعی خاص از ماضی نقلی در شاهنامه فردوسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-12

محرّم رضایتی کیشه خاله؛ معصومه غیوری