کلیدواژه‌ها = سبک شناسی
سبک شناسی تاریخ بلعمی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 55-64

10.22108/liar.2016.20554

علی محمدی آسیابادی؛ سید کاظم موسوی؛ طیبه صابری


مقایسه سبکی اقتفاهای صائب از حافظ

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 63-74

علی حیدری؛ قاسم صحرایی؛ پروانه مؤمن نیا


درآمدی بر سبک شناسی آثار ظهیری سمرقندی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 75-92

مختار کمیلی