کلیدواژه‌ها = فردوسی
بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 97-114

10.22108/liar.2019.119922.1739

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ نعیم مراونه


براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 173-186

10.22108/liar.2017.21407

محمود عباسی؛ یعقوب فولادی