کلیدواژه‌ها = وزن
آموزش شفاهی- محور عروض با به‌کارگیری موسیقی؛ راهکاری نو در تدریس وزن شعر

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 73-96

10.22108/liar.2020.121676.1803

نجمه دری؛ مهدی پورمحمد؛ عبدالمجید زیارت زاده


بازخوانی مؤلّفه موسیقایی وزن «شعر» و عوامل مؤثر بر آن

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 39-52

10.22108/liar.2017.21403

معصومه معدن کن؛ اسدالله واحد؛ حسن عبدالله زاده


بررسی آماری اوزان غزل‌های غالب دهلوی

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 149-160

محمّدرضا نجّاریان؛ مریم غضنفری


بررسی آماری اوزان غزل های بیدل دهلوی و مقایسه آن با وزن غزل فارسی و سبک هندی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1388، صفحه 107-126

مهدی کمالی؛ محمدکاظم کهدویی؛ سید محمود الهام بخش