ضبط ارجح «ی» میانجی در حالت اضافه و هَمایی با «ها»‌یِ غیرِ ملفوظ
1. ضبط ارجح «ی» میانجی در حالت اضافه و هَمایی با «ها»‌یِ غیرِ ملفوظ

محمد ایرانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 63-88

چکیده
  یکی از مشکلات نگارشی زبان فارسی، کتابت و اظهارِ نشانه‌ی اضافه‌ی اسمی یا وصفی در مورد واژه‌هایی است که در صورت نوشتاری آن‌ها «ـه/ه» غیر‌ملفوظ به کار رفته و به عبارتی، واج پایانی آن‌ها کسره (ـِ) ...  بیشتر