کلیدواژه‌ها = اقتباس
تبیین کارکرد استدلالی ـ اقناعی فن بدیعی «اقتباس» براساس تکنیک احتجاجی «حجت سلطه»

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 71-92

10.22108/liar.2022.133876.2151

حسن رحمانی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ ابراهیم اناری بزچلویی؛ محمود شهبازی


بررسی تلمیح و اقتباس مضامین قرآنی و احادیث نبوی در مثنوی نه‌سپهر امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 33-52

10.22108/liar.2017.21767

امیدوار عالی محمودی؛ سید مهدی نوریان؛ محمد فشارکی


زیبایی‌شناسی رمز گردانی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1388، صفحه 81-96

علی محمدی آسیابادی