زیبایی‌شناسی رمز گردانی
1. زیبایی‌شناسی رمز گردانی

علی محمدی آسیابادی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1388، ، صفحه 81-96

چکیده
  برخی از صنایع ادبی در زبان فارسی، صنایعی هستند که ارزشهای بلاغی پدیده دوزبانگی را نشان می‌دهند. متأسفانه، در کتابهای بلاغت ارزش زیباشناختی این صنایع را شرح نداده‌اند، اما امروزه با استفاده از نظریه‌های ...  بیشتر