بررسی وجوه تشابه سبکی - زبانی شاهنامة فردوسی با ویس‌ و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
1. بررسی وجوه تشابه سبکی - زبانی شاهنامة فردوسی با ویس‌ و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

زهرا سید یزدی؛ حمید جعفری قریه علی؛ فاطمه استوار

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 31-46

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2019.114526.1525

چکیده
  شاهنامة حکیم ابوالقاسم فردوسی منظومه‌ای جاودان از عصر سامانی و غزنوی است که ایرانیان تا حد زیادی حفظ زبان و ملّیت ایرانی را در بحران‌های ادوار مختلف مدیون این اثر بی‌بدیل هستند. شاهنامه از جنبه‌های ...  بیشتر
جشن عروسی و آداب آن در اشعار فارسی با تکیه بر منظومه ویس و رامین
2. جشن عروسی و آداب آن در اشعار فارسی با تکیه بر منظومه ویس و رامین

زهرا صالحی ساداتی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 35-48

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2018.102615.1081

چکیده
  در این مقاله سعی شده است با بررسی دواوین شعر، به‌ویژه منظومۀ ویس و رامین، سروده فخرالدین اسعد گرگانی، آداب و رسوم ایرانی به هنگام جشن عروسی به نمایش گذاشته شود؛ آدابی که بسیاری از آنها هنوز هم در جامعه ...  بیشتر
بررسی انواع تکرار و کارکردهای آن در ویس و رامین
3. بررسی انواع تکرار و کارکردهای آن در ویس و رامین

امین بنی طالبی؛ مسعود فروزنده

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 27-42

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2017.93955

چکیده
  «تکرار» در زیباشناسی هنر از مباحث اساسی است و در ادبیات و به‌خصوص در شعر نقش بسزا دارد. این فن ادبی در صورت کاربرد مناسب، جنبه‌های زیباشناسیک خواهد داشت و از دیدگاه سبک­شناختی نیز گاه بیانگر سبک ...  بیشتر