واکاوی ساختاری و زیباشناختی نفثه‌المصدور
1. واکاوی ساختاری و زیباشناختی نفثه‌المصدور

فرشته محجوب

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 207-222

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.21340

چکیده
  ساختارگرایی، مطالعة دقیق یک اثر و کشف چارچوب حاکم بر آن است که هدف از آن، یافتن واحدهای یک اثر و کشف ارتباط بین آن‌هاست. ساختارگرایان تمام پدیده‌ها و رخدادهای عالم را دارای ساختارهای مشخص‌ می‌دانند ...  بیشتر
گزاره های انشایی در نفثه المصدور
2. گزاره های انشایی در نفثه المصدور

محمدعلی خزانه دار لو؛ علیرضا قاسمی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 103-118

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20582

چکیده
  نفثه ­المصدور یکی از متون برجستة تاریخی- ادبی دورة مغول است که هدف اصلی نویسندة آن، نه صرفاً ثبت وقایع تاریخی بلکه حسب حال و بثّ­الشکوی و شرح مصائب خویش بوده است. از این رو، نویسنده برای گزارش احساسات ...  بیشتر