گزاره های انشایی در نفثه المصدور
1. گزاره های انشایی در نفثه المصدور

محمدعلی خزانه دار لو؛ علیرضا قاسمی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 103-118

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20582

چکیده
  نفثه ­المصدور یکی از متون برجستة تاریخی- ادبی دورة مغول است که هدف اصلی نویسندة آن، نه صرفاً ثبت وقایع تاریخی بلکه حسب حال و بثّ­الشکوی و شرح مصائب خویش بوده است. از این رو، نویسنده برای گزارش احساسات ...  بیشتر
جایگاه «ندا و منادا» در دستور زبان فارسی و علم معانی
2. جایگاه «ندا و منادا» در دستور زبان فارسی و علم معانی

حسین آقاحسینی؛ محبوبه همتیان؛ زهره مشاوری

دوره 6، شماره 2 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  در همه کتابهای بلاغی عربی و فارسی «جمله ­های ندا» از نوع انشاء طلبی شمرده شده است و به صرف ذکر حرف «ندا» یا حرف «ندا و منادا» و یا وجود آهنگ و لحن «ندایی» در یک جمله، آن را انشاء طلبی ...  بیشتر