موضوعات = زبان شناسی
بررسی تراجمِ خودنوشتِ تذکره‌های دورة قاجار؛ با نظری بر تعریف اتوبیوگرافیِ مدرن

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 87-104

10.22108/liar.2018.105721.1208

راضیه به آبادی؛ عباس نیک بخت؛ مریم شعبان زاده


شیوه‌های ساختاری، توضیحی و استنادی بیان معنا در انوار سهیلی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 105-114

10.22108/liar.2018.109666.1326

احمدرضا مجرد؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان


ساختار ساختارها در اشعار ‌ناصرخسرو با تکیه بر وجه غالب

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 15-34

10.22108/liar.2017.104289.1152

محمدرضا ایروانی؛ غلامعلی فلاح؛ حبیب الله عباسی؛ حمید عبدالهیان


بررسی ساختاری رمانس فارسی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 77-88

10.22108/liar.2018.106557.1238

سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر


زیبایی شناسی شعر شعرای رفسنجان پس از انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 21-38

10.22108/liar.2017.101584.1035

سعید حاتمی؛ حمید جعفری قریه علی؛ علی حیدری زاده


بررسی استعاره در شعر عاشورایی معاصر

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 53-68

10.22108/liar.2018.101738.1044

فاطمه الهامی؛ عبدالغفور جهاندیده؛ علیرضا میر


«ترکیب» و «اشتقاق» در دستور زبان فارسی و عربی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 69-86

10.22108/liar.2018.93960.0

وجیهه زمانی بابگهری؛ محمدصادق بصیری


طبقه‌بندی اوزان شعر فارسی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 119-134

10.22108/liar.2018.94222.0

مهدی سلمانی؛ ناصر حدادی


روایت‌شناسی حکایت‌های کلیله و دمنه در سطح داستان با تکیه بر حکایت پادشاه و برهمنان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-16

10.22108/liar.2018.94214.0

معصومه نظری چروده؛ امیر اسماعیل آذر؛ فرهاد طهماسبی