موضوعات = ادبیات کلاسیک
مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: ایده ای نویافته در مقامات حمیدی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 167-186

10.22108/liar.2022.131662.2092

نیکو پریمی؛ مرتضی زارع برمی؛ رضا قنبری عبدالملکی


نگاهی نو به بحر‌های عروضی بر پایة دانگ‌های موسیقی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 65-80

10.22108/liar.2021.129272.2027

مهران محبوبی مقدم؛ علی حیدری


بررسی ظرایف معنایی در بخش‌هایی از هفت‌پیکر بر پایۀ تحلیل لایۀ نحوی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 165-184

10.22108/liar.2021.126985.2015

غلامحسین مددی؛ ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی؛ اعظم استاجی


بررسی سنّت ادبی «استقبال» در دیوان واصل کابلی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 107-126

10.22108/liar.2021.127616.1982

سید هاشم شهیر؛ رضا چهرقانی