موضوعات = ادبیات حماسی و اسطوره
بررسی کاربرد صفت در حملۀ حیدری میرزا محمد باذل مشهدی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 33-52

10.22108/liar.2022.131106.2080

مجتبی حمزه ای؛ علیرضا محمودی؛ محمد مجوزی


معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی حماسۀ مذهبی صحیفۀ قاصریه

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 19-38

10.22108/liar.2021.126770.1963

حمیدرضا خوارزمی؛ سید امیر جهادی حسینی


شیوه‌ها و شگردهای تأکید در شاهنامه؛ با تمرکز بر مطالعة داستان کاموس کشانی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-24

10.22108/liar.2020.122706.1845

الهام فرمهینی فراهانی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی


بررسی روان‌شناختی شخصیت فریدون و ضحاک براساس نظریة شخصیت آبراهام مزلو

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 129-150

10.22108/liar.2021.125198.1929

فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ علی محمدی آسیابادی