نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی پور اناری، زهره بررسی کاربرد معنایی تخلّص شمس در غزل های مولوی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 47-64]
 • امامی، نصرالله بررسی انتقادی دیوان خاقانی تصحیح علی عبدالرّسولی از نظر اوزان عروضی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]

ح

 • حیدری، علی زحافات عروضی تابع نظمی دقیق [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 65-72]
 • حکیما، فاطمه تبیین نظریۀ ادبی انوری ابیوردی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 43-70]

د

 • دستمالچی، ویدا رمزگشایی شطحیّات بر پایه علم معانی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 33-46]
 • دلبری، حسن سطوح بلاغی خیال در تصاویر شعر معاصر [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 73-86]

ر

 • رستمی، فرشته دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 15-30]
 • رئیسی، نفیسه توصیف و نقد دستوری مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی جامعه المصطفی العالمیه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]

ز

 • زارع برمی، مرتضی سبک شناسی مقامات همدانی و حریری براساس سبک شناسی آماری بوزیمان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]

س

ش

 • شانظری، علیرضا سبک مرثیه های خاقانی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 139-156]
 • شاوردی شهرکی، فاطمه مقایسه واژه‌های مشتق و مرکب زبان فارسی به لحاظ نوع فرآیند واجی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 31-42]
 • شفق، اسماعیل بررسی ساختار شناختی مقامات حمیدی و گلستان سعدی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 9-22]

ص

 • صدری نیا، باقر پیدایش و تحول چهار پاره سرایی در ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 23-32]
 • صدقی، حامد سبک شناسی مقامات همدانی و حریری براساس سبک شناسی آماری بوزیمان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]

ط

 • طلوعی آذر، عبدالله «بررسی تطبیقی گلستان سعدی با مختصات نثر موزون و مسجّع در بلاغت عربی» [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 87-102]

ک

 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه مقایسه واژه‌های مشتق و مرکب زبان فارسی به لحاظ نوع فرآیند واجی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 31-42]
 • کوشش، رحیم «بررسی تطبیقی گلستان سعدی با مختصات نثر موزون و مسجّع در بلاغت عربی» [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 87-102]

گ

 • گلی، احمد رمزگشایی شطحیّات بر پایه علم معانی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 33-46]
 • گلفام، ارسلان مقایسه واژه‌های مشتق و مرکب زبان فارسی به لحاظ نوع فرآیند واجی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 31-42]

ل

 • لاوژه، طاهر «بررسی تطبیقی گلستان سعدی با مختصات نثر موزون و مسجّع در بلاغت عربی» [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 87-102]

م

 • محسنی نیا، ناصر تبیین نظریۀ ادبی انوری ابیوردی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 43-70]
 • محمدی فشارکی، محسن توصیف و نقد دستوری مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی جامعه المصطفی العالمیه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • محمودی، علیرضا بررسی کاربرد استعاره در تاریخ وصاف [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 103-120]
 • مدرسی، فاطمه دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 15-30]
 • مراونه، نعیم بررسی انتقادی دیوان خاقانی تصحیح علی عبدالرّسولی از نظر اوزان عروضی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • مصطفوی، نداسادات زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 109-126]
 • منصوری، زهرا کارکرد ممیز خاص در صفت شمارشی مرکب؛ ویژگی ممتاز سبک بیدل [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 157-168]
 • مهری، فریبا سطوح بلاغی خیال در تصاویر شعر معاصر [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 73-86]
 • مهرآوران، محمود الگوی شناور در ساخت جمله‏ های مرکّب با توجه به کاربرد زمان افعال [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]

ن

 • نافلی، مریم زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 109-126]
 • نصراصفهانی، محمدرضا زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 109-126]
 • نصر اصفهانی، زهرا فرهنگ ّفرهنگ [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 121-132]
 • نورایی، الیاس کارکرد ممیز خاص در صفت شمارشی مرکب؛ ویژگی ممتاز سبک بیدل [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 157-168]