سردبیر


دکتر اسحاق طغیانی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر صفر عبدالله استاد و مدیر بخش ایران شناسی، دانشگاه آلماتی- قزاقستان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد ناصر استاد و رییس بخش فارسی دانشکده شرق شناسی، دانشگاه پنجاب- پاکستان

زبان و ادبیات فارسی

  • nasir.persiangmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر گارنیک آساتوریان استاد و رییس مرکز شرق شناسی، دانشگاه ایروان- ارمنستان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر چندر شیکهر استاد و رییس گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه دهلی- هندوستان

زبان و ادبیات فارسی

  • chshekhar58hotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد امیری خراسانی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید احمد پارسا استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر تقی پورنامداریان استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر یحیی طالبیان استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود مدبری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فاطمه مدرسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید علی اصغر میر باقری فرد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مهدی نوریان استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

دبیر تخصصی


محبوبه همتیان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

بلاغت

کارشناس نشریه


زهرا بهشتی نژاد دانشگاه اصفهان

  • liarres.ui.ac.ir
  • 031-37932680