اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر اسحاق طغیانی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~e.toghyani/
etoghianiyahoo.com
03137933158

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر صفر عبدالله

زبان و ادبیات فارسی استاد و مدیر بخش ایران شناسی، دانشگاه آلماتی- قزاقستان

www.mehremihan.ir/component/tag/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.html
liarpro.ui.ac.ir

دکتر محمد ناصر

زبان و ادبیات فارسی استاد و رییس بخش فارسی دانشکده شرق شناسی، دانشگاه پنجاب- پاکستان

nasir.persiangmail.com

دکتر گارنیک آساتوریان

زبان و ادبیات فارسی استاد و رییس مرکز شرق شناسی، دانشگاه ایروان- ارمنستان

fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
caucasoiranicagmail.com

دکتر چندر شیکهر

زبان و ادبیات فارسی استاد و رییس گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه دهلی- هندوستان

chshekhar58hotmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد امیری خراسانی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

uk.ac.ir/~amiri
amirimail.uk.ac.ir

دکتر سید احمد پارسا

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=50
ahmadparsagmail.com

دکتر تقی پورنامداریان

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی

www.ihcs.ac.ir/literature/fa/page/310/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
lirui.ac.ir

دکتر یحیی طالبیان

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

scimet.atu.ac.ir/Yahya_Talebian
ytalebiangmail.com

دکتر محمود مدبری

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

civilica.com/p/185370/
modaberi2001yahoo.com

دکتر فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=62&Ln=fa
fatemeh.modarresiyahoo.com

دکتر سید علی اصغر میر باقری فرد

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~bagheri/
a_mir_fardhotmail.com

دکتر سید مهدی نوریان

زبان و ادبیات فارسی استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6141
m.nourianltr.ui.ac.ir

دکتر سیدمرتضی هاشمی باباحیدری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

bluelagoon_mhyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر محبوبه همتیان

بلاغت استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~m.hematian/
m.hematianltr.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا بهشتی نژاد

دانشگاه اصفهان

liarres.ui.ac.ir
031-37932680