نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیین سلوک هفت‌قاپی، گونه‌ی ادبی نویافته و شکل‌های مختلف آن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 131-150]

ا

 • ابرامز گونه شناسی نظریه های ادبی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 15-34]
 • ارکان عروضی روابط ساختاری ارکان عروضی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 35-54]
 • استعارۀ مفهومی جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 65-86]
 • استعارۀ مفهومی نور «تحلیل نشانه معناشناختی استعارۀ مفهومی نور و فرّۀ ایزدی در اندیشۀ سهروردی» [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 87-106]
 • استعارۀ هستی‌شناختی جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 65-86]
 • الگوی ارتباط زبانی گونه شناسی نظریه های ادبی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 15-34]
 • انواع ادبی هفت‌قاپی، گونه‌ی ادبی نویافته و شکل‌های مختلف آن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 131-150]

ب

 • بدیع نقد رد العجز علی (الی) الصدر در کتاب‌های بلاغی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 55-80]
 • بلاغت نقد رد العجز علی (الی) الصدر در کتاب‌های بلاغی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 55-80]
 • بهرام صادقی ساختار روایی داستان سنگر و قمقمه‌های خالی نوشته بهرام صادقی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 49-64]

پ

 • پایداری چشم‌انداز پایداری در اشعار عاشورایی (مطالعۀ موردی شاعران عاشورایی یزد) [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-14]
 • پسایونگ نقد کهن‌الگویی: نظریّه‌ها و رویکردها [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 19-48]

ت

 • تصدیر نقد رد العجز علی (الی) الصدر در کتاب‌های بلاغی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 55-80]

ح

 • حماسه چشم‌انداز پایداری در اشعار عاشورایی (مطالعۀ موردی شاعران عاشورایی یزد) [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-14]

ر

 • ردالعجز علی (الی)الصدر نقد رد العجز علی (الی) الصدر در کتاب‌های بلاغی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 55-80]
 • روایت ساختار روایی داستان سنگر و قمقمه‌های خالی نوشته بهرام صادقی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 49-64]
 • روانشناسی تحلیلی نقد کهن‌الگویی: نظریّه‌ها و رویکردها [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 19-48]
 • رویکردهای نقد ادبی مدرن گونه شناسی نظریه های ادبی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 15-34]

ز

 • زبان‌شناسی شناختی جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 65-86]

ژ

 • ژرف‌ساخت ساختار روایی داستان سنگر و قمقمه‌های خالی نوشته بهرام صادقی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 49-64]

س

 • ساختار روابط ساختاری ارکان عروضی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 35-54]
 • ساختارگرایی ساختار روایی داستان سنگر و قمقمه‌های خالی نوشته بهرام صادقی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 49-64]
 • سلدن و ویدوسون گونه شناسی نظریه های ادبی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 15-34]
 • سنگر و قمقمه‌های خالی ساختار روایی داستان سنگر و قمقمه‌های خالی نوشته بهرام صادقی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 49-64]
 • سهروردی «تحلیل نشانه معناشناختی استعارۀ مفهومی نور و فرّۀ ایزدی در اندیشۀ سهروردی» [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 87-106]

ش

 • شعر عاشورایی چشم‌انداز پایداری در اشعار عاشورایی (مطالعۀ موردی شاعران عاشورایی یزد) [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-14]
 • شکرباغ معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی مثنوی«شکرباغ» ناطق نیلی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 107-130]

ص

 • صنایع ادبی نقد رد العجز علی (الی) الصدر در کتاب‌های بلاغی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 55-80]

ع

 • عرفان چشم‌انداز پایداری در اشعار عاشورایی (مطالعۀ موردی شاعران عاشورایی یزد) [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-14]
 • عروض فارسی روابط ساختاری ارکان عروضی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 35-54]

ف

 • فرّه ایزدی «تحلیل نشانه معناشناختی استعارۀ مفهومی نور و فرّۀ ایزدی در اندیشۀ سهروردی» [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 87-106]

ق

 • قاپی‌گشایی هفت‌قاپی، گونه‌ی ادبی نویافته و شکل‌های مختلف آن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 131-150]

ک

 • کهن‌الگو نقد کهن‌الگویی: نظریّه‌ها و رویکردها [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 19-48]

گ

 • گرمس «تحلیل نشانه معناشناختی استعارۀ مفهومی نور و فرّۀ ایزدی در اندیشۀ سهروردی» [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 87-106]
 • گونه‌های نظریۀ ادبی گونه شناسی نظریه های ادبی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 15-34]

م

 • مثنوی معنوی جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 65-86]
 • مجلة سخن رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • مولانا جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 65-86]

ن

 • ناطق نیلی معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی مثنوی«شکرباغ» ناطق نیلی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 107-130]
 • نقد ادبی رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • نقد پیشامدرن رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • نقد کلاسیک رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • نقد مدرن رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • نقد و بررسی نقد رد العجز علی (الی) الصدر در کتاب‌های بلاغی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 55-80]
 • نور سیاه «تحلیل نشانه معناشناختی استعارۀ مفهومی نور و فرّۀ ایزدی در اندیشۀ سهروردی» [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 87-106]

و

 • ویژگی‌های زبانی معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی مثنوی«شکرباغ» ناطق نیلی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 107-130]

ه

 • هفت‌قاپی هفت‌قاپی، گونه‌ی ادبی نویافته و شکل‌های مختلف آن [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 131-150]

ی

 • یزد چشم‌انداز پایداری در اشعار عاشورایی (مطالعۀ موردی شاعران عاشورایی یزد) [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-14]
 • یونگ نقد کهن‌الگویی: نظریّه‌ها و رویکردها [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 19-48]