بازخوانی سروده‌ای از طاهره صفّارزاده با رویکردی به سبک‌شناسی نقشگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

بازخوانی، ریخت‌شناسی و تحلیل آثار ادبی از منظر زبان‌شناسی نظام‌مند نقشگرا و سبک‌شناسی نقشگرای مایکل هالیدی، یکی از رویکردهای برجسته و کارآمد در فهم و تبیین متون است. در این نگاه و خوانش، بیشتر به کارکرد اجتماعی زبان توجّه می‌شود و در پیِ آن فرانقش‌های اندیشگانی، بینافردی و متنیِ زبان تبیین و تفسیر می‌شود. سبک‌شناسی نقشگرا، در دو ساحت مستقل زبان‌شناسی و نقد ادبی ورود می‌کند و به شناخت، معرّفی و ارزش‌گذاری مؤلّفه‌های این دو موضوع می‌پردازد. این پژوهش که با روش توصیفی، اسنادی، گردآوری و تا اندازه‌ای آماری انجام ‌پذیرفته‌است، با نقد و تحلیل سروده‌‌ای از طاهره صفّارزاده، تأثیرپذیری و بهره‌مندی سبکی او را از فرانقش‌های سه‌گانه و تبیین شیوه‌های کاربرد زبان شعری‌اش آشکار می‌کند. با تجزیه و تحلیل فرانقش‌ها و کارکرد زبان در قالب عبارت‌پردازی‌ها و با رمز‌گذاری فرآیندهای ششگانه، این نتیجة مهم به‌دست می‌آید که جهان درون و بیرون شاعر - در بُرشی که با زبان از آنها صورت می‌گیرد - در قالب افعالی رمزگذاری می‌شود و در ادامه با بررسی فرآیندها و فعل‌ها، به‌خوبی تجربه‌های ناب شاعرانه و اندیشه‌های او مشخّص می‌شود. از سوی دیگر، نظام گذرایی زبان یا تعدّی، به عنوان نشانگر مهمّ نوع ادبی، در برجسته‌تر کردن شگردهای شخصیت‌پردازیِ روایت‌های این شاعر سودمند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Re-reading the Saffarzadeh’s Poem with functional stylistics approach

نویسندگان [English]

 • Hafez Hatami 1
 • Seyyedeh Elham Jazayeri 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature of Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Ph. D. Student of Persian Language and Literature of Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Accurate reading, morphology and analysis of literary works from the point of view of systematic functional linguistics and functional stylistics of Michael Halliday is one of the most prominent and effective approaches to understanding and explaining these texts. Functional stylistics enters into two independent areas of linguistics and literary criticism, and it recognizes, introduces and evaluates the components of these two subjects. In this different view, the social function of the language is often taken into consideration, followed by the Ideational meta-functional, interpersonal, and textual of the language of the texts being explained and interpreted. This research, has been done by collecting, describing and somewhat statistical method, aims to criticize and analyze poetry by Tahereh Saffarzadeh whose style influenced by trivial meta-functional, and explain the ways in which poetic language is used. Finally, by analyzing each of these franchises, the function of language in the form of the poet's expressions is well understood and received.
The style of a literary work is how to use the language and the way of expression, the elements and components of aesthetic, and the content approach and the theme as the message of that work. Functional stylistics of Halliday is also a product of social insight into the role of language. One of the prominent features of this method is that, by examining this process, one can become aware of the inside world of the author, and, in addition, try to understand the external factors; The fact that in most of the poems of this poet, and especially in the first travel poem, reveals the true experiences of the poet in her phrases. Saffarzadeh has used the two processes of material and relative in her socio-political poetry, while at the same time she has given a more descriptive and narrative sense to her own text

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contemporary Poetry
 • Stylistics
 • functional linguistics
 • Michael Halliday
 • Tahereh Saffarzadeh
 1.  

  1. 1.       آقا گل‌زاده، فردوس (1390). گفتمان انتقادی، چ 2، تهران: علمی و فرهنگی.
  2. 2.    ـــــــــــ (1384). «کاربرد آموزه‌های زبان‌شناسی نقشگرا در تجزیه و متون ادبی»، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، سال سی و هشتم، شماره 149، صص2-21.
  3. 3.       جورکش، شاپور (1383). بوطیقای شعر نو (نگاهی دیگر به نظریه و شعر نیما یوشیج)، تهران: ققنوس.
  4. 4.       دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه، تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
  5. 5.       شمیسا، سیروس (1373). کلیات سبک شناسی، چ 2، تهران: فردوس.
  6. 6.       فتوحی، محمود (1391). سبک شناسی(نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها)، تهران: سخن.

  7. کریمی، فرزاد (1392). روایتی تازه بر لوح کهن (روایت در شعر نو ایران)، تهران: قطره.

  8. مهاجر، مهران و نبوی، محمّد (1374). به سوی زبان‌شناسی شعر (رهیافتی نقشگرا)، تهران: نشر مرکز.

  9. Kittrell, Davina (2013). Identifying “you” in second person narratives: A systemic functional linguistic analysis, Unpublished M A thesis. Marshal University.

  10. Halliday, M. A. K. (1994). An Introduction to Functional Grammar, London: Edward Arnold.

  11.Ryder, M. E. (2006).Transitivity: Stylistics approaches, USA, Elsevier, (pp40-46).