داوران سال 1401

داوران از تاریخ 1/1/ 1401 تا تاریخ 30/ 12/ 1401

 

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

محمّدامین

احسانی اصطهباناتی

ehsani.estahbani@gmail.com

استادیار

دانشگاه استهبان.

محمدجعفر

یاحقی

mgyahaghi@yahoo.co.uk

استاد

دانشگاه فردوسی، مشهد

علی اکبر

احمدی دارانی

aa.ahmadi@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

زهرا

اختیاری

ekhtiari@um.ac.ir

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

محمد ابراهیم

ایرج پور

irajpour20@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3528380

حسین

آقاحسینی

h.aghahosaini@ltr.ui.ac.ir

استاد

دانشگاه اصفهان

محمود

بشیری

mbashiri@atu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

محمد صادق

بصیری

ms.basiri@gmail.com

استاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلیل

بیگ‌زاده

kbaygzade@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه رازی

فاطمه

بهرامی

f_bahrami@sbu.ac.ir

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

سیده زیبا

بهروز

bseyede@ymail.com

سایر

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3163543

حسین

پیرنجم الدین

pirnajmuddin@fgn.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

سمانه

جعفری

samanehjafari101@yahoo.com

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

رضا

چهرقانی

chehreghani@hum.ikiu.ac.ir

استادیار

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره).

سعید

حاتمی

saeed.hatami@rocketmail.com

استادیار

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

حافظ

حاتمی

hatami.hafez@pnu.ac.ir

استادیار

دانشگاه پیام نور

نجمه

حسینی سروری

n.hosseini@uk.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

ابراهیم

خدایار

hesam_kh1@modares.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

محبوبه

خراسانی

khorasani.m@iaun.ac.ir

دانشیار

واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1537788

اشرف

خسروی

ashraf.khosravi.f@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

نجمه

دری

n.dorri@modares.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

محسن

ذوالفقاری

m-zolfaghary@araku.ac.ir

استاد

دانشگاه اراک

سیدمهدی

رحیمی

smrahimi@birjand.ac.ir

دانشیار

دانشگاه بیرجند

مهدی

رضایی

rezaeimehdi56@gmail.com

دانشیار

دانشگاه کازرون

محمود

رضایی دشت ارژنه

mrezaei355@gmail.com

دانشیار

دانشگاه شیراز

پروین

رضائی

parvin.rezaei@iau.ac.ir

استادیار

واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد

سیده مریم

روضاتیان

rozatian@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

نفیسه

رئیسی مبارکه

raisi_nafise@yahoo.com

استادیار

دانشگاه یزد

علی

زمانی

ali.zamani.pnu@gmail.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور .اصفهان

نرجس

سپهر نژاد

dr.sepehr@phu.iaun.ac.ir

سایر

واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

منظر

سلطانی

soltani53@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه تهران

حسین

سلیمی

hsalimi@pgu.ac.ir

استادیار

دانشگاه خلیج فارس

زهرا

صالحی ساداتی

z.salehisadati2018@gmail.com

استاد

دانشگاه پیام نور

محمدرضا

صرفی

m_sarfi@yahoo.com

استاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

یحیی

طالبیان

ytalebian@gmail.com

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

علی

علیزاده

aalizadeh543@mail.yu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه یاسوج

مهیار

علوی مقدم

m.alavi.m@hsu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه حکیم سبزواری

مجاهد

غلامی

mojahed.gholami@pgu.ac.ir

استادیار

دانشگاه خلیج فارس

اقدس

فاتحی

fatehiaghdas34@gmail.com

استادیار

دانشگاه قم

هاجر

فتحی نجف آبادی

hf2_1361@yahoo.com

سایر

دانشگاه اصفهان

حمیدرضا

قانونی

h.r.ghanooni@gmail.com

استادیار

دانشگاه پیام نور نجف اباد

محمدکاظم

کهدویی

mkka35@yahoo.com

استاد

دانشگاه یزد

فرشته

محجوب

f.mahjoub2022@pnu.ac.ir

استادیار

دانشگاه پیام نور، تهران

علی

محمدی

mohammadiali2@yahoo.com

استاد

دانشگاه

آسیه

محمدابراهیمی

ebrahimi.a1221@yahoo.com

سایر

دانشگاه اصفهان

علی محمد

محمودی

ali.m.mahmoodi64@gmail.com

استادیار

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

خدایار

مختاری

dr.khodayarmokhtari@gmail.com

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

فاطمه

مدرسی

f.modarresi@urmia.ac.ir

استاد

دانشگاه ارومیه

طاهره

میرزایی

t.mirzaei@yahoo.com

استادیار

دانشگاه پیام نور بیرجند

محمود

مهرآوران

m.mehravaran@qom.ac.ir

دانشیار

دانشگاه قم

مریم

نافلی

maryam_nafeli@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

علیرضا

نبی لو

dr.ar_nabiloo@yahoo.com

استادیار

دانشگاه قم

محمدرضا

نجاریان

reza_najjarian@yazd.ac.ir

استاد

دانشگاه یزد

زهره

نجفی

z.najafi@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

جبار

نصیری

jabbarnasiri@gmail.com

سایر

آموزش و پرورش تهران

زهرا

نصر اصفهانی

nasrzahra@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور

یوسف

نیک روز

ynikrouz@mail.yu.ac.ir

استادیار

دانشگاه یاسوج

محبوبه

همتیان

m.hematian@ltr.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

عبدالله

واثق عباسی

vaceghabbasi@lihu.usb.ac.ir

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان