داوران سال 1399

اسامی داوران نشریه فنون ادبی از تاریخ 1/1/1399 تا 30/12/1399

 

 

#

نام داور

پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

1

محمدجعفر یاحقی

mgyahaghi@yahoo.co.uk

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

2

علی اکبر احمدی دارانی

aa.ahmadi@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

3

محمد ابراهیم ایرج پور

irajpour20@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور

https://publons.com/researcher/4883016/mohammad-ebrahim-irajpour/

 

 

 

 

4

حسین آقاحسینی

h.aghahosaini@gmail.com

استاد

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

5

محمود آقاخانی بیژنی

aghakhani46@yahoo.com

دانش آموخته دکتری

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

6

عباس امام

abassemaam@yahoo.com

استادیار

 

 

 

 

 

7

احمد امیری خراسانی

amiri@uk.ac.ir

استاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

 

8

مهری باقری

mehribagheri@yahoo.com

استاد

دانشگاه تبریز

 

 

 

 

9

محمود بشیری

zrpbashiri2001@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

 

 

10

محمد صادق بصیری

ms.basiri@gmail.com

استاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

 

11

سیده زیبا بهروز

bseyede@ymail.com

سایر

دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/4882316/dr-seyede-ziba-behrooz/

 

 

 

 

12

سیداحمد پارسا

dr.ahmadparsa@gmail.com

استاد

دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/4099695/ahmad-parsa/

 

 

 

 

13

علی محمد پشت دار

am.poshtdar@gmail.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور

 

 

 

 

14

مهین پناهی

panahi_mah@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3941613/mahin-panahi/

 

 

 

 

5

سید ناصر جابری اردکانی

jaberi.naser@gmail.com

دانشیار

دانشگاه خلیج فارس

https://publons.com/researcher/1940247/seyed-naser-jaberi/

 

 

 

 

16

طیببه جعفری

tayyebejafari@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

17

سمانه جعفری

samanehjafari101@yahoo.com

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

https://publons.com/researcher/3401291/samaneh-jafari/

 

 

 

 

18

راضیه حجتی زاده

rhojatizadeh@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

19

بتول حیدری

b.heidari64@yahoo.com

   

 

 

 

 

20

الهه حریرساز

e_harirsaz@yahoo.com

سایر

دانشگاه آزاد خوراسگان . دانش آموخته دانشگاه نینگشیای چین

 

 

 

 

21

فرشته السادات حسینی

golafshan85@yahoo.com

سایر

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

22

عبدالله حسن زاده میرعلی

a.hasanzadeh@semnan.ac.ir

دانشیار

دانشگاه سمنان

 

 

 

 

23

محمد حکیم آذر

hakimazar@gmail.com

دانشیار

دانشگاه آزاد شهرکرد

 

 

 

 

24

محبوبه خراسانی

najafdan@gmail.com

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

https://publons.com/researcher/2379270/mahboubeh-khorasani/

 

 

 

 

25

اشرف خسروی

ashraf.khosravi.f@gmail.com

استادیار

دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

26

نجمه دری

n.dorri@modares.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

 

27

امید ذاکری کیش

o.zakeri@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/4889515/omid-zakerikish/

 

 

 

 

28

حسن ذوالفقاری

zolfagari_hasan@yahoo.com

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

 

29

سیدمهدی رحیمی

smrahimi@birjand.ac.ir

دانشیار

دانشگاه بیرجند

 

 

 

 

30

محرم رضایتی کیشخاله

kishekhaleh@yahoo.com

استاد

دانشگاه گیلان

 

 

 

 

31

پروین رضائی

rezaee_parvin@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد

 

 

 

 

32

قدمعلی سرامی

moolian.roodaki@gmail.com

دانشیار

دانشگاه زنجان

 

 

 

 

33

منظر سلطانی

soltani53@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه تهران

 

 

 

 

34

امیر سلطان محمدی

amir.soltanmohamadi@yahoo.com

دانش آموخته دکتری

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

35

حسین سلیمی

hsalimi@pgu.ac.ir

استادیار

دانشگاه خلیج فارس

 

 

 

 

36

علیرضا شانظری

alireza.shanazari17@gmail.com

استادیار

دانشگاه یاسوج

 

 

 

 

37

سعید شفیعیون

saeid.shafieioun@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

38

زهرا صالحی ساداتی

z.salehisadati2018@gmail.com

استاد

دانشگاه پیام نور

 

 

 

 

39

محمدرضا صرفی

m_sarfi@yahoo.com

استادیار

دانشگاه شهید باهنر

 

 

 

 

40

فریدون طهماسبی

drftahmasbi@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد واحد شوشتر

 

 

 

 

41

نسرین علی اکبری

naliakbary@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه کردستان

 

 

 

 

42

علی علیزاده

aalizadeh543@mail.yu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه یاسوج

 

 

 

 

43

مجاهد غلامی

mojahed.gholami@pgu.ac.ir

استادیار

دانشگاه خلیج فارس

 

 

 

 

44

اقدس فاتحی

fatehiaghdas34@gmail.com

استادیار

دانشگاه قم

 

 

 

 

45

هاجر فتحی نجف آبادی

hf2_1361@yahoo.com

سایر

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

46

مسعود فروزنده

foroozandeh@lit.sku.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهرکرد

https://publons.com/researcher/4828387/masoud-forouzandeh/

 

 

 

 

47

حمیدرضا قانونی

h.r.ghanooni@gmail.com

استادیار

دانشگاه پیام نور نجف اباد

 

 

 

 

48

یحیی کاردگر

kardgar1350@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه قم

 

 

 

 

49

نرگس گنجی

nargesganji@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

50

فرشته محجوب

f.mahjoub1354@yahoo.com

استادیار

دانشگاه پیام نور

 

 

 

 

51

مرتضی محسنی

mohseni45@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه مازندران

 

 

 

 

52

علی محمد محمودی

ali.m.mahmoodi64@gmail.com

استادیار

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

https://publons.com/researcher/4923600/alimohammad-mahmoudi/

 

 

 

 

53

فاطمه مدرسی

fatemeh.modarresi@yahoo.com

استاد

دانشگاه ارومیه،

 

 

 

 

54

طاهره میرزایی

t.mirzaei@yahoo.com

استادیار

دانشگاه پیام نور

 

 

 

 

55

حسین مسجدی

masjedi.hosein@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور اصفهان

 

 

 

 

56

محمد رضا معصومی

masomi2525@gmail.com

سایر

دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج

https://publons.com/researcher/4445899/mohammadreza-masoumi/

 

 

 

 

57

محمود مهرآوران

mehravaran72m@gmail.com

دانشیار

دانشگاه فم

 

 

 

 

58

علیمحمد مؤذنی،

moazzeni@ut.ac.ir

استاد

دانشگاه تهران

 

 

 

 

59

شهرزاد نیازی

niazi_60@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد

https://publons.com/researcher/4423324/shahrzad-niazi/

 

 

 

 

60

علیرضا نبی لو

dr.ar_nabiloo@yahoo.com

استادیار

دانشگاه قم

 

 

 

 

61

زهره نجفی

z.najafi@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

62

جبار نصیری

jabbarnasiri@gmail.com

سایر

آموزش و پرورش تهران

 

 

 

 

63

زهرا نصر اصفهانی

nasrzahra@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور

 

 

 

 

64

یوسف نیک روز

ynikrouz@mail.yu.ac.ir

استادیار

دانشگاه یاسوج

 

 

 

 

65

حسین نوین رنگرز

drnovinh92@gmail.com

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

 

 

66

محبوبه همتیان

m.hemmatiyan@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان