درباره نشریه

مجله فنون ادبی ، براساس نامه شماره 562/11/3 مورخ 25/3/1388 کمیسیون بررسی

  نشریات علمی کشور، دارای اعتبار علمی، با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران است.