درباره نشریه

نشریه فنون ادبی به صورت فصلنامه به زبان فارسی منتشر می شود. دسترسی به این نشریه آزاد است و بررسی مقاله در این نشریه مشمول هزینه  است.

عنوان: فنون ادبی

عنوان انگلیسی: Literary arts

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: اسحاق طغیانی

سردبیر: اسحاق طغیانی

شاپای الکترونیکی: 3448- 2322

اعتبار نشریه:  علمی

رتبه در ISC: ضریب تاثیر 0/113 - Q2

رتبه در وزارت علوم: الف A

زبان:  فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار: فصلنامه

شروع انتشار: زمستان 1388

نوع داوری:  دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 5000000 ریال (هزینه بررسی اولیه: 1500000 ریال، هزینه پذیرش نهایی: 3500000 ریال )

دسترسی: آزاد

 CC License: CC BY-NC-ND

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 7 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند)

نمایه شده:  Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host, databases,  Ulrichsweb, database, Cite factor, ...

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.