داوران سال 1398

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی سمت / سازمان      
علی اکبر احمدی دارانی aa.ahmadi@ltr.ui.ac.ir دانشیار هیات علمی      
احمد امیری خراسانی amiri@uk.ac.ir استاد عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان      
محمد ابراهیم ایرج پور irajpour20@yahoo.com دانشیار هیات علمی      
حسین آقاحسینی h.aghahosaini@gmail.com استاد هیات علمی      
محمود آقاخانی بیژنی aghakhani46@yahoo.com سایر اصفهان - میدان آزادی (دروازه شیراز) - خ. هزار جریب - دانشگاه اصفهان - کدپستی: 8174673441      
سجاد آیدنلو aydenloo@gmail.com استادیار هیات علمی      
محمود بشیری zrpbashiri2001@yahoo.com دانشیار هیات علمی      
محمد صادق بصیری ms.basiri@gmail.com دانشیار هیات علمی      
فاطمه بهرامی f_bahrami@sbu.ac.ir استادیار دانشگاه شهید بهشتی      
سیده زیبا بهروز bseyede@ymail.com سایر دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی      
سیداحمد پارسا dr.ahmadparsa@gmail.com استاد عضو هیات علمی      
حسین پیرنجم الدین pirnajmuddin@fgn.ui.ac.ir دانشیار دانشگاه اصفهان، دانشکدخ زبان های خارجی، گروه انگلیسی      
طیبه جعفری liutjafary25@gmail.com سایر دانشجو      
سمانه جعفری samanehjafari101@yahoo.com استادیار دانشگاه فرهنگیان      
حافظ حاتمی hatami.hafez@pnu.ac.ir استادیار هیأت علمی دانشگاه پیام نور      
راضیه حجتی زاده rhojatizadeh@yahoo.com استادیار - گروه زبان و ادبیات فارسی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان- اصفهان- ایران
فرشته السادات حسینی golafshan85@yahoo.com سایر دانشگاه اصفهان      
محبوبه خراسانی najafdan@gmail.com دانشیار دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران      
اشرف خسروی ashraf.khosravi.f@gmail.com استادیار دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان      
فریده داودی مقدم fdavoudy@gmail.com دانشیار هیات علمی      
نجمه دری n.dorri@modares.ac.ir دانشیار هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران      
امید ذاکری کیش o.zakeri@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان      
محسن ذوالفقاری m-zolfaghary@araku.ac.ir استاد هیات علمی      
احمد رضایی arezaei25@gmail.com دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه قم، قم      
مسعود روحانی ruhani46@yahoo.com دانشیار هیات علمی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران      
امیر سلطان محمدی amir.soltanmohamadi@yahoo.com سایر زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان. شهر اصفهان. کشور ایران      
منظر سلطانی soltani53@yahoo.com دانشیار هیات علمی      
حسین سلیمی radvin_13914@yahoo.com استادیار استادیار و عضو هیآت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس.      
علیرضا شانظری alireza.shanazari17@gmail.com استادیار استادیار دانشگاه یاسوج      
سعید شفیعیون saeid.shafieioun@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان      
محمد شکرائی drmehrava@yahoo.com استادیار هیات علمی      
اسماعیل صادقی sadeghiesma@gmail.com استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، ایران      
سمیه صادقیان drssadeghian@gmail.com استادیار مدرس حق التدریس      
زهرا صالحی ساداتی z.salehisadati2018@gmail.com استاد استادیار دانشگاه پیام نور      
محمدرضا صرفی m_sarfi@yahoo.com استادیار هیات علمی      
مهدی صفری mahdisafari564@yahoo.com استادیار        
یوسف صفیان بلداجی u.safian@yahoo.com استادیار عضو هیات علمی      
فریدون طهماسبی drftahmasbi@yahoo.com استادیار هیات علمی      
مهیار علوی مقدم m.alavi.m@hsu.ac.ir دانشیار دانشیار
گروه زبان وادبیات فارسی،دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار،ایران
     
مجاهد غلامی mojahed.gholami@gmail.com استادیار استادیار دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.      
اقدس فاتحی fatehiaghdas34@gmail.com استادیار استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران.      
هاجر فتحی نجف آبادی hf2_1361@yahoo.com سایر دانشگاه اصفهان      
مسعود فروزنده foroozandeh@lit.sku.ac.ir دانشیار هیأت علمی      
عبدالهادی فقهی زاده faghhizad@ut.ac.ir استاد استاد علوم قرآن و حدیث دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران      
رضا فهیمی fahimi.ltr@gmail.com استادیار دانشگاه ازاد اسلامی ساوه      
خشایار قاضی زاده khashayarghazizadeh@yahoo.com استادیار استادیار گروه هنر اسلامی دانشکده هنر دانشگاه شاهد      
حمیدرضا قانونی h.r.ghanooni@gmail.com استادیار گروه آموزشی دانشگاه پیام نور نجف اباد      
یحیی کاردگر kardgar1350@yahoo.com دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه قم      
مرتضی محسنی mohseni45@yahoo.com دانشیار بابلسر، دانشگاه مازندران      
محمدعلی محمدی drmohammadi38@yahoo.com دانشیار هیات علمی      
علی محمد محمودی ali.m.mahmoodi64@gmail.com سایر دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدرس مدعو مرکز آموزش عالی اقلید      
محمود مدبری modaberi2001@yahoo.com دانشیار هیات علمی      
فاطمه مدرسی fatemeh.modarresi@yahoo.com استاد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران      
لیلا سادات مروّجی moraveji58@gmail.com استادیار استادیار دانشگاه پیام نور کاشان      
محمود مهرآوران mehravaran72m@gmail.com دانشیار هیات علمی      
علیمحمد مؤذنی moazzeni@ut.ac.ir استاد گروه ادبیات فارسی دانشگاه تهران      
مریم نافلی maryam_nafeli@yahoo.com استادیار دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان      
علیرضا نبی لو dr.ar_nabiloo@yahoo.com استادیار هیات علمی      
محمدرضا نجاریان reza_najjarian@yazd.ac.ir استاد هیات علمی      
زهرا نصر اصفهانی nasrzahra@yahoo.com دانشیار دانشیار دانشگاه پیام نور      
یدالله نصراللهی y.nasrollahy@gmail.com استادیار تبریز کیلومتر 35 جاده تبریز مراغه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان      
جبار نصیری jabbarnasiri@gmail.com سایر آموزش و پرورش تهران      
حسین نوین رنگرز drnovinh92@gmail.com دانشیار زبان وادبیات فارسی      
شهرزاد نیازی niazi_60@yahoo.com استادیار استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران      
ناصر نیکوبخت n_nikoubakht@modares.ac.ir دانشیار دانشگاه تربیت مدرس      
سید مرتضی هاشمی bluelagoon_mh@yahoo.com استادیار دانشگاه اصفهان      
محبوبه همتیان m.hemmatiyan@gmail.com استادیار هیأت علمی دانشگاه اصفهان      
محمدجعفر یاحقی mgyahaghi@yahoo.co.uk استاد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران      
منیژه یوحنایی youhanaee@fgn.ui.ac.ir دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان