داوران سال 1400

داوران از تاریخ 1/1/ 1400 تا تاریخ 30/ 12/ 1400

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

علی اکبر

احمدی دارانی

aa.ahmadi@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

محمد ابراهیم

ایرج پور

irajpour20@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3528380

حسین

آقاحسینی

h.aghahosaini@ltr.ui.ac.ir

استاد

دانشگاه اصفهان

محمود

آقاخانی بیژنی

aghakhani46@yahoo.com

 

دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان

مهری

باقری

mehribagheri@yahoo.com

استاد

دانشگاه تبریز

محمود

بشیری

mbashiri@atu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

محمد صادق

بصیری

ms.basiri@gmail.com

استاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سیده زیبا

بهروز

bseyede@ymail.com

سایر

دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3163543

علی محمد

پشت دار

am.poshtdar@gmail.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور

طیببه

جععفری

tayyebejafari@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

سمانه

جعفری

samanehjafari101@yahoo.com

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

راضیه

حجتی زاده

rhojatizadeh@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

بتول

حیدری

 

الهه

حریرساز

e_harirsaz@yahoo.com

سایر

دانش آموخته دانشگاه نینگشیای چین

فرشته السادات

حسینی

golafshan85@yahoo.com

سایر

دانشگاه اصفهان

محمد

حکیم آذر

hakimazar@gmail.com

دانشیار

دانشگاه آزاد شهرکرد

محبوبه

خراسانی

khorasani.m@iaun.ac.ir

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1537788

اشرف

خسروی

ashraf.khosravi.f@gmail.com

استادیار

دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان

نجمه

دری

n.dorri@modares.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس، تهران

امید

ذاکری کیش

o.zakeri@yahoo.com

استادیار

 دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3437045

محرم

رضایتی کیشخاله

kishekhaleh@yahoo.com

استاد

دانشگاه گیلان

پروین

رضائی

parvin.rezaei@iau.ac.ir

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد

منظر

سلطانی

soltani53@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه تهران

علیرضا

شانظری

alireza.shanazari17@gmail.com

استادیار

دانشگاه یاسوج

سعید

شفیعیون

saeid.shafieioun@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

زهرا

صالحی ساداتی

z.salehisadati2018@gmail.com

استاد

استادیار دانشگاه پیام نور

محمدرضا

صرفی

m_sarfi@yahoo.com

استاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

نسرین

علی اکبری

naliakbary@yahoo.com

استادیار

استادیار دانشگاه کردستان

علی

علیزاده

aalizadeh543@mail.yu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه یاسوج

مجاهد

غلامی

mojahed.gholami@pgu.ac.ir

استادیار

دانشگاه خلیج فارس

اقدس

فاتحی

fatehiaghdas34@gmail.com

استادیار

دانشگاه قم

هاجر

فتحی نجف آبادی

hf2_1361@yahoo.com

سایر

دانشگاه اصفهان

حمیدرضا

قانونی

h.r.ghanooni@gmail.com

استادیار

دانشگاه پیام نور نجف اباد

یحیی

کاردگر

kardgar1350@yahoo.com

استاد

دانشگاه قم

فرشته

محجوب

f.mahjoub2022@pnu.ac.ir

استادیار

دانشگاه پیام نور

فاطمه

مدرسی

f.modarresi@urmia.ac.ir

استاد

دانشگاه ارومیه

طاهره

میرزایی

t.mirzaei@yahoo.com

استادیار

دانشگاه پیام نور

محمد رضا

معصومی

masomi2525@gmail.com

سایر

دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2284707

محمود

مهرآوران

m.mehravaran@qom.ac.ir

دانشیار

دانشگاه قم

علیمحمد

مؤذنی

moazzeni@ut.ac.ir

استاد

دانشگاه تهران

شهرزاد

نیازی

niazi_60@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد

علیرضا

نبی لو

dr.ar_nabiloo@yahoo.com

استادیار

دانشگاه قم

زهره

نجفی

z.najafi@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

جبار

نصیری

jabbarnasiri@gmail.com

سایر

آموزش و پرورش تهران

زهرا

نصر اصفهانی

nasrzahra@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور

محبوبه

همتیان

m.hematian@ltr.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان