تحلیل مسائل اجتماعی پشت جبهه در چهار اثر داستانی دفاع مقدس (بررسی تفاوت‌های نگرش نویسندگان مرد و زن به مسائل پشت جبهه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22108/liar.2020.123507.1874

چکیده

ازآنجاکه داستان به جزئیات و توصیف واقعیات می‌پردازد، می‌توان مهم‌ترین مسائل اجتماعی مربوط به پشت جبهه را در این نوع ادبی استخراج و تحلیل کرد. برای این کار، چهار اثر داستانی دفاع مقدس ازجمله رمان «زمین سوخته»، «سوران سرد»، «دا» و «یکشنبه آخر» را انتخاب و تفاوت نگرش‌های مردانه و زنانه به مسائل اجتماعی را در آثار مذکور بررسی و تحلیل کرده‌ایم. دلیل انتخاب این آثار، تأثیرات مختلف جنگ در زندگی اجتماعی و فردی آن‌ها و توجه بسیار به مسائلی چون ازجمله عزاداری برای شهیدان، ویرانی شهرها، کمبود امکانات، احتکار، گرانی، دزدی و... است. هدف این پژوهش، تحلیل مهم‌ترین مسائل اجتماعی پشت جبهه در نمونه‌هایی از رمان‌ها و داستان‌های دفاع مقدس با بیان تفاوت‌های دیدگاه-های مردانه و زنانه نسبت به این مسائل است. این پژوهش به شیوه کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام‌شده است. پس از تحلیل آثار منتخب پژوهش و یاری‌گرفتن از منابع گوناگون تخصصی در حوزه پایداری، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به دلیل فضای جنگ و برهم خوردن تعادل اجتماعی، می‌توان ذکر کرد که جنگ تبعات اجتماعی فراوانی برای مردم مرزنشین و درگیر جنگ داشته است. نویسندگان با توجه به جنسیت و نوع نگرش، هرکدام به ابعاد خاصی از تأثیرات جنگ بر زندگی مردم مناطق جنگی نظر داشته‌اند. محمود و افهمی بیشتر به توصیف مسئله خیانت، گرانی و دزدی پرداخته‌اند. حسینی و رامهرمزی به مسئله انتقاد از مسئولین، خیانت و کمبود امکانات توجه کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing the Social Issues of Behind the Front in Four Fictive Works of Holly Defence (Studying the Differences in Male and Female Writers' Perspectives towards the Social Issues of Behind the Front)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Sadeghi 1
  • Jamal Al Din Mortazavi 1
  • Sara Rahimi 2
1 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature & Humanities, Shahrekord University, Iran
2 u. sharekord
چکیده [English]

Fiction describes details and realities. This contributes to extracting and analysing the social issues which are concerned, in one form or another, with behind-the-front in the literary works. In so doing, we embarked upon analysing four fictive works, including "Zamin-e Sukhte", "Suran-e Sard", "Da", and "the Last Sunday", in order to examine the perspectives of male and female writers towards the social issues. The rationale lying behind opting for these works is that on the one hand these works widely address various impacts of war on social and individual life and, on the other, they cast a careful look at certain issues such as mourning for the martyrs, devastation of cities, paucity of facilities, hoarding, price gouging and robbery. The present study, thus, is aimed at analysing the paramount issues of behind the front in certain literary works representing the literature of the holy defence so as to investigate the differences between male and female writers in taking these issues into account. This research was conducted using library resources and employing descriptive-analytical approach. The findings of the study indicated that the holy war had brought about socially and individually consequential impacts due to the war environment and un-equilibrium social status. Given the ender-specific perspectives, the writers have taken into account particular aspects of the war impacts. Mahmood and Afhami have addressed betrayal, price gouging, and robbery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War
  • the holy defence literature
  • novels of the holy defence
  • social issues of behind-the front