نمود ایدئولوژی در لایه های بلاغی و زبانی شعر آیینی معاصردر سه دهه اخیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند دانشکده ادبیات و علوم انسانی

2 زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

10.22108/liar.2020.123488.1873

چکیده

چکیده
شعر آیینی در دهه‌های اخیر قلمروهای معنایی، تصویری و ساختاری جدیدی را تجربه کرده است. این گونه‌ی شعری به عنوان یک متن ایدئولوژیک، قابلییت تحقیق و بررسی را از این حیث داراست. پیوند معنادار عناصر شعری با یکدیگر را می‌توان با واکاوی در اجزای زبانی و بلاغی شعر یافت. برخی از متون بافتی ایدئولوژیک دارند و آرمان‌های اجتماعی مذهبی و یا فرهنگی گروه خاصی را در خود نهفته دارند. یکی از راه‌های پی بردن به این باورهای و آرمان‌های جمعی، تحلیل عناصر زبانی و بلاغی شعر بر مبنای اعتقادات و نگرش‌های نویسندگان و شاعران است. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به سرانجام رسیده است به این سؤال می‌اندیشدکه ایدئولوژی خاص شعر آیینی را چگونه می‌توان با کالبدشکافی زبانی و بلاغی ردیابی کرد؟ به تعبیری دیگر کدام گزاره‌های بلاغی و زبانی بیشتر توانسته‌اند محمل القای اندیشه و نمایش ایدئولوژی خاصی باشند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد از نظرگاه زبانی به ترتیب واژگان نشان دار ، تأکیدها و تکرارها، وجهیت افعال و بیشترین رابطه را با کلیت متن ایجاد کرده و منجر به آفرینش و هدایت حوزه اندیشگانی شعر شده‌اند. از حیث بلاغت نیز استعاره و تلمیح به شکل معناداری توانسته‌اند چندین برابر سایر سازه‌های بلاغی مواضع ایدئولوژیکی شاعران را نشان دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The manifestation of ideology in the rhetorical and linguistic layers of contemporary ritual poetry in the last three decades

نویسندگان [English]

  • jafar abbasi 1
  • MORADALI vaezi 2
  • Ebrahim mohammadi 2
1 Birjand University, Faculty of Literature and Humanities
2 Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Birjand University
چکیده [English]

Abstract
Ritual poetry has experienced new semantic, visual, and structural realms in recent decades. This kind of poetry, as an ideological text, has the ability to be researched and studied in this regard. Significant connection of poetic elements with each other can be found by analyzing the linguistic and rhetorical components of poetry. Some texts have ideological contexts, and religious or cultural social ideals have a special group. One way to understand these collective beliefs and ideals is to analyze the linguistic and rhetorical elements of poetry based on the beliefs and attitudes of writers and poets. This research, which has been resumed by descriptive-analytical method and based on library resources, raises the question of how the specific ideology of ritual poetry can be traced to linguistic and rhetorical dissection. In other words, which more rhetorical and linguistic propositions have been able to induce a particular ideology? Studies show that from a linguistic point of view, words with signs, emphases and repetitions, and the clarity of verbs and most of the relationship with the whole text have led to the creation and guidance of the field of thought of poetry. In terms of rhetoric, metaphors and allusions have been able to show the ideological positions of poets several times more than other rhetorical structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ritual poetry
  • Style
  • poetic elements
  • ideological foundations