بررسی نقد و نظریۀ ساختارگرایی در مقالات مجله‌های «نقد ادبی» و «زانکوی سلیمانیه»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

این جستار دربارۀ مقالاتی است که در مجله های «نقد ادبی» و «زانکوی سلیمانیه» چاپ شده ­اند. حجم نمونه­ از آن مقاله ­ها شامل 188 مقالة فارسی و 76 مقالة کردی است. مرحلة بعد در جداسازی نوع نقد و نظریه‌های ادبی در مقاله ­ها مشخص شد که 46 مقالة فارسی و 28 مقالۀ کردی، از لحاظ پیکرة بنیادی مقالة تحقیقی محسوب نمی­ شوند، بدین‌ترتیب مقاله ­های قابل بررسی، شامل 142 مقالۀ فارسی و 48 مقالۀ کردی هستند. بعد از تحلیل مقاله­ ها، 44 مقالۀ فارسی که 30.98درصد و 15 مقالۀ کردی که 31.25درصد شدند، از نظریۀ ساختارگرایی استفاده شده بود که در مقایسه با نوع نقد و نظریه­ های دیگر در مقاله­ ها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده­ اند. سعی بر آن شده که کاربرد نقد و نظریة ساختارگرایی در این مقاله­ ها، تفاوت و تطابق نوع نگرش در مقاله­ های کردی و فارسی بیان شود. هدف آن است به این پرسش ­ها پاسخ داده شود که چرا این نوع نقد و نظریه این حجم زیاد را به خود اختصاص داده است؟ محققان چگونه این نظریه ­را به کار برده ­اند؟ روش پژوهش در این مقاله، نقد نقد است. یافته­ های پژوهش به‌صورت کلی این است که در پژوهش­ های هردو مجله، کاملاً این نظریه­ درک نشده­ است و نگرش کلی دارند؛ این خود همین یکی از دلائل کاربست زیاد این نظریه ­در مقالات است. با دیدن چگونگی کاربست آن، می­ توان گفت پژوهشگران کرد سطحی ­تر به این نظریه پرداخته ­اند و اکثراً تحلیلی از نوع ساختار در متن نیامده ­است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Critiques and the Theory of Structuralism in Articles of the Literary Criticism and Sulaymaniyah University Journals

نویسندگان [English]

 • Bakhan Ahmad Hama Amin 1
 • Nasrin Ali Akbari 2
 • Erfan Rajabi 3
1 Ph. D. Student of Persian language and literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of English Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Abstract
In Iran, as well as in Iraqi Kurdistan, the critique of literary texts using ‘literary theories’ has grown in recent years. The present study investigates published articles in ‘Literary Criticism’ and ‘Sulaimaniyah University’ journals. The research method in this article is criticizing the critiques. The aim was to answer two questions: Why has this kind of critique and theory taken up so much volume? How have researchers applied this theory? The volume of the articles includes 188 Persian and 76 Kurdish articles. After discarding 46 Persian and 29 Kurdish articles in terms of the basic structure, the scope was reduced to 142 Persian and 47 Kurdish articles. After analyzing the articles, it was found that the theory of structuralism was used in 47 Persian articles (33.9%) and 15 Kurdish articles (33.09%). The theory had the largest share in the articles compared to the type of critique and other theories. An attempt has been made to apply the critique and theory of structuralism in these articles, to express the differences and correspondence of the type of attitude in Kurdish and Persian articles. The findings of the research are that in the published articles of both journals, this theory is not fully understood and they have a general view that can be one of the reasons for the great application of this theory in published articles. Looking at how this theory is used, it can be said that Kurdish researchers have dealt with this theory more superficially and most of the time there is no analysis of the type of structure in the text. Also, unlike Persian articles, theories such as structuralist mythology, paleontology, structuralist psychology, Bakhtin conversation logic, do not exist in Kurdish articles at all. Another point in the published articles of the two journals is the refusal of researchers to study the sources in the original language or the sources of the first degree of constructivism, which is directly related to the type of application and analysis of texts.

Introduction

The critique of literary texts using ‘literary theories’ has grown in recent years in Iran, as well as in Iraqi Kurdistan. This could be due to a kind of imitation of Europeans and a new definition of criticism, with the influence of Anglo-American cultural and social developments. Because in the West, since the beginning of the twentieth century, turning to literary theories has become very important and many books have been written about it. Every article or literary research needs theoretical support, and every researcher must use one or more literary critiques and theories to advance the work in order to maintain the scientific level of his / her research and its tastelessness.
Literary Criticism Journal is one of the most popular journals in the field of academic literary criticism, which was launched in 2008 and soon became a base for many critics in the field of criticism and theory. Sulaimaniyah University Journal is one of the most prestigious academic journals. Therefore, the present study investigates published articles in ‘Literary Criticism’ and ‘Sulaimaniyah University’ journals.
 

Research Method (Metacriticism, Criticizing Criticisms)

To achieve the purpose of the study, in addition to using Cochran's formula for the statistical analysis, metacriticism was used. In this regard different and close words and terms have been used, such as critiques of criticisms, reading of readings, etc. Metacriticism goes beyond literary criticism and criticizes ideas, rules, and methods of critiques together. In other words, it is a way of generally looking at criticism. Studying the critical discourse of Metacriticism can help to perpetuate the interlocution and dialogue between different critics.
 

Results

3.1.    Data Analysis to Investigate the Amount of Using the Structuralist Theory in The Two Journals
To answer the first research question of the study, after analyzing the articles, it was found that the theory of structuralism was used in 47 Persian articles (33.9%) and 15 Kurdish articles (33.09%). The theory had the largest share in the articles compared to the type of critique and other theories. An attempt has been made to apply the critique and theory of structuralism in these articles, to express the differences and correspondence of the type of attitude in Kurdish and Persian articles.
3.2.   Data Analysis to Answer the Question of How to Apply the Structuralist Theory in The Two Journals
With respect to the second research question of the present study, the authors studied the published articles based on different genres to find out the amount and the application of this theory. The following themes were observed in 142 Persian and 47 Kurdish articles.
A: Classic poetry
B: Contemporary poetry articles
C: Articles that are about classical prose/fiction texts
D: Articles that are written about contemporary or modern prose texts/stories
E: Articles that are written about a film
F: Articles that are about critical texts or critiques of criticism and theory
G: Articles that are about different theories of structuralism with no specific textual analysis.
 

Conclusions

The findings of the present study showed that in the articles of both journals, this theory is not fully understood and they have a general view that can be one of the reasons for the great application of this theory in published articles. Considering how the structuralism theory is used, it can be said that Kurdish researchers have dealt with this theory more superficially and most of the time there is no analysis of the type of structure in the text. Also, unlike Persian articles, theories such as structuralist mythology, paleontology, structuralist psychology, Bakhtin conversation logic, do not exist in Kurdish articles at all. Another point in the published articles of the two journals is the refusal of researchers to study the sources in the original language or the sources of the first degree of constructivism, which is directly related to the type of application and analysis of texts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Literary Theory
 • Structuralism
 • Sulaymaniyah University
 • Literary Criticism
 • Application of Theory
 1. منابع

  1. احمدی، بابک. (1384). ساختار و تاویل متن، چاپ هفتم، تهران: مرکز.
  2. اردستانی، علی. ( 1394). «ساختارگرایی و مسئله معنا در علوم انسانی»، شماره پنجم، سال دوم، فصلنامه­ سیاست، ص 17-5 .
  3. اسکولز، رابرت. (١٣٩٨). درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمة فرزانه­ طاهری، تهران: چاپ چهارم، آگاه
  4. برسلر، چالز. (١٣٨٩). درآمدی بر نظریه­ها و روش­های نقد ادبی، ترجمة مصطفی عابدینی­فرد، چاپ دوم، تهران: نیلوفر.
  5. تودورف، تزوتان. (١٣٩٦). بوطیقای ساختگرا، ترجمة محمد نبوی، چاپ پنجم، تهران: آگه.
  6. حبیب، م. ا. ر (1396).  نقد ادبی مدرن و نظریه، سهراب طاووسی، چاپ دوم، تهران: نگاه معاصر.
  7. زرشناس، شهریار. ( 1382). «درآمدی بر بنیان­های فلسفی ساختگرایی و ساختارشکنی در نقد ادبی»، ادبیات داستانی، شمارة 68، ص ١٢-٢١ .
  8. شکرخواه، یونس. (1381)، «بنیادهای اندیشه­ ساختگرا»، گلستانه: اسفند 1380 و فروردین 1381 شماره 37 و 38
  9. صابری، علی، تقوی فردود، احمد امین. (١٣٩5). «فرانقد ادبی در آثار سید مرتضی(ره)»، پژوهش­نامة نقد ادب عربی، شمارة 13، ٧٥-١٠٤.
  10. طلوعی، وحید و رضائی، محمد. (١٣٨٦). «ضرورت کاربست ساختارگرایی تکوینی در جامعه­شناسی ادبیات جامعه (ساختار گرایی روش)»، مجلة جامعه­شناسی ایران، دورة ­هشتم، شمارة ٣، ٣-٢٧.
  11. عباسی، محمد. (١٣٨٧). عبدلقاهر جرجانی و دیدگاهای نوین در نقد ادبی، ترجمة مریم مشرف، تهران: چشمه.
  12. فالر، راجر و دیگران. (١٣٩٤). زبان­شناسی و نقد ادبی، ترجمة مریم خوزان و حسین پاینده، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
  13. قاسمی­پور، قدرت. ( 13٨٦). درآمدی بر فرمالیسم در ادبیات، اهواز: رسش.
  14. _________ (1391). صورت­گرایی و ساختار­گرایی در ادبیات، اهواز، دانشگاه شهید چمران.
  15. قربانیان رهورد، سعید. (1396). آسیب­شناسی مقالات علمی- پژوهشی دانش­آموختگان دوره­های کارشناسی ارشد ودکتری دانشگاه‌های ایران در حوزة نقد فرمالیستی از سال ١٣٧٥تا بهار ١٣٩٥، پایان­نامة کارشناسی ارشد.استاد راهنما: دکتر داود عمارتی مقدم.
  16. کالر، جاناتان. (١٣٨٨). بوطیقای ساخت­گرا، ترجمة کورش صفوی، تهران: چاپ اول، مینوی خرد.
  17. کیانی بارفروش، هاله و رضوانیان، قدسیه. (١٣٩٨). «تحلیل انتقادی مقالات علمی پژوهشی نظریه­محور در نشریات ادبی دانشگاهی برمبنای تحول روش­شناختی علوم انسانی»، مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی نقد و نظریة ادبی، جلد دوم، دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره):٥٠١-٥٣٢.
  18. گندمکار، راحله. (١٣٩٦). آشنایی با معنی­شناسی ساختگرا، تهران: نشر علمی.
  19. گلی، حسین و رضائی هفتادر، ­غلامعباس. (1391). «نقد ساختارگرایی در گذر نظریه و تطبیق»، پژوهشنامة نقد ادبی، دورة ١، شمارة 2.
  20. لنتریچیا، فرانک. (١٣٩٣). بعد از نقد نو، ترجمة مشیت علایی، چاپ دوم، تهران: مینوی خرد.
  21. مکاریک، ایرناریما. (١٣٩٣). دانشنامة نظریه­های ادبی معاصر، ترجمة مهران مهاجر، چاپ پنجم، تهران: نشر آگه.
  22. هارلند، ریچارد. (١٣٩٥). ابرساخت­گرایی( فلسفة ساخت­گرایی و پساساخت­گرایی)، ترجمة فرزان سجودی، چاپ سوم، تهران: سپهر.

  منابع کردی

  1. به­رزنجی، علی تاهیر. ( ٢٠٠٧). ره­خنه­ی بونیادگه­ری له­ تیوره­وه بو پراکتیزه­کردن، نامه­ دکتورا، زانکوی سلیمانی.
  2. کارزان کریم امین. (٢٠٠٩ ). ئاڕاسته­کانی ڕەخنه­ی شیعری کوردی، نامەی ماستەر، زانکۆی سه‌لاحه­دین، هه­ولیر.
  3. ره­شید، فواد. ( ٢٠١٨)، میتۆدۆلۆجی و ڕەخنەی ئەدەبی کوردی، چاپی یەکەم، هەولیر، .چاپخانەی ڕۆشنبیری.