بررسی مؤلفه های اگزیستانس در عزاداران بیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف این مقاله روشنگری سه اصل اگزیستانس (استحسانی، اخلاقی و ایمانی) در داستان عزاداران بیل است. اگزیستانس (فلسفۀ اصالت وجود) یکی از مهم­ترین و تأثیرگذارترین مکتب­های فلسفی و ادبی جهان است که مهد پیدایش آن اروپاست. در این مکتب فلسفی و ادبی، انسان فاعلی آگاه شناخته می­شود و در تجربۀ هستی و لمس معنای وجود، به طور بی واسطه با موقعیت های مرزی «مرگ، رنج، ترس و گناه» رویارو شده و این موقعیت ها سبب می شوند تا انسان از ابعاد نهفتة درونی خویش آگاهی یابد و خود را بهتر بشناسد. یکی از ویژگی های داستان عزاداران بیل، اجتماعی ­بودن آن است. اجتماعی بودن این داستان عمدتاً از شناخت درست ساعدی از جامعه، دردها و مشکلات اساسی آن برمی خیزد. این امر خود از مهم­ترین دغدغه‌های اگزیستانس هاست. داستان های این نویسنده پر از مضامینی چون مرگ و رنج، ترس و گناه است. این نویسنده می‌کوشد تا زشتی ها، فساد و نابرابری های موجود اجتماع را در برابر چشم خوانندگان به تصویر بکشد و پیامدهای این بی‌عدالتی را نیز بیان می کند. نتایج تحقیق حاکی از تأثیرپذیری جهان بینی ساعدی از تحلیل­­ های فیلسوفان است. فلسفة اگزیستانس تحلیل خود از سرنوشت بشر را بر سه استنباط بنیادی استوار ساخت و سه نشانة هستی برای آن در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Components of Existence in Bill Mourners

نویسنده [English]

 • Niloufar Ansari 2
1 Associate Professor of Persian Language and Literature, Allameh Tabataba’i University. Tehran, Iran
2 Ph. D. Student of Persian Language and Literature, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Existence is the philosophy of the originality of existence (one of the most important and influential schools of philosophy and literature in the world, the birthplace of which is "Europe"). Existence is directly confronted with the borderline situations of "death, suffering, fear, and guilt."Gholam Hossein Saedi (1936-1986), who is known as a modern writer, talks about pain, loneliness, and death. His works represent the literature of existence. Saedi's view of life is noteworthy. In his collection of stories entitled Bill's Mourners, he talks about the pains that have fallen on human spirits, and the atmosphere he depicts is full of fantasy, illusion, stress, economic and cultural poverty of rural and urban life in a way that the reader can not hope for a happy ending in the story.
The power of Saedi's writing is rooted in his philosophical, literary, and existentialist thoughts, which modern man has repeatedly observed under the magnifying glass of his literary taste. One of the features of the story of Bill's mourners is sociality. Saedi tries to portray the ugliness, corruption, and inequalities of the society in front of the readers as well as expressing the consequences of this injustice. Most of the contemplations on the content of Bill's mourners' stories have been readable for critics, which is the link between social and personal issues and especially the impact of society on an individual's illness. The features that show the relationship between mental disorders and the social level are listed below:
The philosophical despair of the characters are  intertwined with social pessimism and social contradictions;
The psychology of the masses are illustrated in fictional actions;
The villagers take refuge in the city and suffer from immorality and homelessness;
The suburbs of cities are suffering from poverty and prostitution;
Poverty in the modernized environment is threatening, and a fate awaits people;
People ruined by heroism and sanctification;
Urban dwellers, like villagers, are plagued by their superstitions; and
The result of living in the conflict between tradition and modernity is isolation and loneliness.
All the above features can be examined in the context of the borderline situations of "death, suffering, fear and sin". The main discourse of Bill's Mourners is critical, and the predominant themes of the works are the roots of moral corruption and mental illness in the society. Saedi combines attention to the aesthetics and creation of a story with modern methods of storytelling with political and social ideals. For this reason, he is known as one of the writers who pay attention to morals whereas the moralists criticize him.
His writing style stands in the opposition to those of contemporary fiction writers. Being influenced by the world literature, he could also be compared to writers such as Dostoevsky, Faulkner, Hemingway, Joyce, and Marquez, due to his political leanings and representing the storytelling in a modern way as well. This influence is shownin two styles: realism in the style of writers such as Chekhov and Dostoevsky; and subjectivism in the format of mental-narrative works of Hedayat, the metamorphosed world of Kafka, the eerie atmosphere of Marquez, and the existentialism of Jaspers and Sartre.
As a result, Saedi's thoughts have a strong influence on the philosophers' viewpoints. He seems to know the society, its main pains, and problems. The main themes in his stories are death, suffering, fear, and sin on which the existentialists focus. According to the results of analyzing the story of Bill's Mourners, characters not only do not go beyond the phase of moral existence but also do not get the phase of faith existence. The philosophy of existence has based its analysis of human destiny on three fundamental inferences and considered three signs. The purpose of this article is to clarify the three principles of the entity (benevolence, morality, and faith) in Bill's Mourners.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Existence
 • philosophical school
 • border situations
 • Gholam Hossein Saedi
 • existence enlightenment
 1. منابع

  1. استراترن، پل (1379). آشنایی با سارتر، ترجمة زهرا آیین، تهران: مرکز.
  2. باتلر، جودیت (1381). ژان پل سارتر، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: ماهی.
  3. بارت، ویلیام (1354). اگزیستانسیالیسم چیست؟ ترجمة منصور مشکین­پوش، تهران: آگاه.
  4. پورافکاری، نصرت­الله (1376). فرهنگ جامع روان­شناسی روان پزشکی، تهران: فرهنگ معاصر.
  5. ساعدی، غلامحسین (1386). عزاداران بیل، تهران: قطره .
  6. کی یرکه گور، سورن (1391). مفهوم ترس­آگاهی، ترجمة منوچهر اسدی، اصفهان: نشر پرسش.
  7. فلین، توماس (1390). اگزیستانسیالیسم، ترجمة حسین کیانی، تهران: بصیرت.
  8. مک کواری، جان (1377 ). فلسفة وجودی، ترجمة محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: انتشارات هرمس.
  9. مهدی­پور عمرانی، روح­الله (1381). نقد وتحلیل وگزیدة داستان­های ساعدی، تهران: روز گار.
  10. یاسپرس، کارل (1390). زندگینامة فلسفی من، ترجمة عزت­الله فولادوند، تهران: هرمس.

  مقالات

  1. امن­خانی، عیسی و حسن­پور آلاشتی، حسن (1386). «بررسی رابطة اگزیستانسیالیسم با نقد ادبی»، پژوهش­های ادبی، دورة 4، شمارة 17، ص 9-34.
  2. امن­خانی، عیسی و خطاط، نسرین­دخت (1387). «ادبیات و فلسفة وجودی»، پژوهش زبان­های خارجی، دورة 4، شمارة 45 ، ص 47-64.
  3. پورنامداریان، تقی و سیلان، مریم(1388). «بازتاب رئالیسم جادویی در داستان­های غلامحسین ساعدی»، مجلة ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه خوارزمی، دورة 17، شمارة 64 ،ص 45-64 .
  4. حسن­زاده میرعلی، عبدالله و انصاری، نیلوفر (1396). «تبیین گروتسک در عزاداران بیل»، رخسار زبان، دورة 1، شمارة 3 ، ص 18-38.
  5. خردمند، مریم و نظرنژاد نرگس (1392). «موقعیت­های مرزی در فلسفه­های اگزیستانس و نهج­البلاغه»، پژوهش­های معرفت­شناختی، دورة 2 ، شمارة 5، ص 51-74 .
  6. قوام، واعظ­زاده و ابوالقاسم، عباس (1387). «نگاهی اگزیستانسیالیستی به بخش­های شاهنامه»، ادبیات فارسی، دورة 5، شمارة18 ،73-94 .
  7. محمودی، معصومه (1397). «نگاهی به دلواپسی­های وجودی در عزاداران بیل با رویکرد روان­شناختی هستی­گرا، متن‌پژوهی ادب پارسی، دورة 12، شمارة 78، 31-53.
  8. موسوی، سید کاظم و همایون، فاطمه (1388). «اگزیستانسیالیسم هدایت و بن­بست نوستالژی در سگ ولگرد، ادب‌پژوهی، دورة 3، شمارة 10،ص137 -156.
  9. محمدی فشارکی، محسن و هاشمی­زاده، رؤیا (1393). «تحلیل داستان گدای ساعدی بر اساس اصول و ویژگی­های مکتب اگزیستانسیالیسم»، متن­پژوهی ادب پارسی، دورة 18، شمارة 60 ،ص 105 -134 .