شناخت الگوواره‌های فرهنگی و ادبی غالب در ترجمه‌های گلستان سعدی: تحلیل تطبیقی سه ترجمه از راس، رهاتسک و دوفرمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده

قابلیت گلستان از حیث پذیرفتگی فرهنگی و نیز غلبۀ عناصر آزاد از فرهنگ و مبتنی‌بر منطق انسانی و همگانی در آن، شاخصه‌ای مهم است. در این مقاله، به‌منظور درک و دریافت بهتر این خصیصه، سه ترجمة معروف و قدیم از گلستان سعدی برای پژوهش انتخاب شدند؛ دو ترجمه به زبان انگلیسی از جیمز راس و ادوارد رهاتسک و سومی به زبان فرانسه از شارل دوفرمری. روش تحقیق مبتنی‌بر بررسی الگووارة ذهنی مترجم و نحوۀ درک مطلب و درجات پذیرش یا مقاومت در برابر آن است. بدین منظور از نظریات دو زبان‌شناس و مترجم، یعنی فرغال و آنتوان برمن، به‌گونه‌ای تلفیقی و براساس مبنایی نو استفاده شده و در انتهای بحث نیز نتیجه بررسی‌ها در ترجمۀ باب هفتم گلستان (در تأثیر تربیت)، به‌صورت کمّی ارائه شده است. نتایج این تحلیل، افزون‌بر مقایسه و ارزیابی ضمنی متون مقصد، نشان می‌دهد که در چهارچوب سه الگووارۀ مقید به فرهنگ، پذیرای فرهنگ و آزاد از فرهنگ، مترجمان در موارد بسیار کمی نسبت به فرهنگ زبان مبدأ مقاومت نشان داده‌اند و غالباً الگووارۀ ذهنی آزاد از فرهنگ یا پذیرای فرهنگ، ساختار ذهنی آنان را شکل داده است؛ حتی موارد کم‌‌شمار مقاومت فرهنگی نیز تأثیر چندانی در کل دریافت آنان نداشته و خواننده به درک لازم و درست معنا رسیده است. همچنین در خصوص دو الگوی ادبی-زبانی (یعنی همخوانی و ناهمخوانی)، موارد نسبتاً اندک عدول از هنجار زبانی بیشتر ناشی از بدخوانی متن یا نارسایی در ترجمه بوده است نه غرابت معنایی یا دوریابی لفظی در متن مبدأ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the dominant cultural and literary schemas in translations of Golestan: A comparative analysis of three translations by Ross, Rehatsek, and Defrémery

نویسندگان [English]

  • Hassan Zolfagari 1
  • Seyede Ziba Behrooz 2
1 Professor of Persian Language and Literature, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Graguate of Persian Language and Literature, University of Isfahan, Researcher for the Academy of Persian Language and Literature, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Golestan by the great Persian poet, Saadi Shirazi, is a work of high importance due to its universally cultural acceptance as well as the predominance of culture-free elements in it, which are based on human and universal logic. Having a high degree of global acceptance also covers the cultural and indigenous dimensions of the work and could be the reason for its expansion and prevalence over the world. In this article, for better understanding this feature, three famous and old translations of Golestan were selected as the texts to be studied; two English translations by James Ross and Edward Rehatsek, and a third in French by Charles Defrémery. The research method is based on examining the translators’ mental schema, the way they understood the content, and the degrees of their acceptance or resistance to it.
In this article, to understand the extent of Golestan’s universality, using Mohamed Farghal’s cultural model which was modified by combining it with Antoine Berman's theory on the morphology of text distortion in translation, three translations of Golestan are compared to examine the degree to which each translator perceived the Golestan culturally. For that purpose, examples of translations are presented and explained to clarify the four-dimensional mechanism of this model. Then, the seventh chapter of Golestan, which is in the field of "The effect of education", is fully examined and the effect of culture and literary language on the quality of these translations is measured.
According to the results of the study, out of the approximate number of 800 sentences in the seventh chapter of Golestan, the number of sentences that have been translated in the form of the culture-bound schema is not very noticeable. In other words, although translators, Ross (3%), Defrémery (2.5%), and Rehatsek (2%), have shown somehow adherence to their own culture reflected in their translations, and also there have been 2 up to 10 percent of literary and lingual inconsistency, these rates are negligible compared to the rate of other schemas (i.e. culture-sensitive and culture-free); Ross (93%), Defrémery (95%) and Rehatsek (91.75%). (→table 1)
Table 1. Ranking of translations based on the degree of
cultural-literary proximity to the source text

average


Percentage of cultural accordance (sum of culture-free and culture-sensitive)
 


Percentage of linguistic-literary accordance (consistent)
 


Name of translator
 
95%


97%


93%


Defrémery
93%


96.5%


90%


Ross
91.75%


94.5%


89%


Rehatsek,
 


93%


 


Total average 
 
 
 
 
 
The small contribution of culture-bound schema and inconsistency, based on analyzed examples in the first part of the article, did not profoundly affect the understanding of meaning, and transmission of the concepts. Therefore, it can be said that from a cultural point of view, the contribution of culture-free schema in the first place, and that of culture-sensitive in the next, are the highest. On the other hand, from a literary and linguistic point of view, the contribution of consistent cases is significantly higher than the inconsistent ones, often without any serious effect on the meaning transmission. Thus, Saadi's Golestan contains a high level of human ideas common between ethnic groups - beyond the indigenous, cultural and linguistic elements - which have made it an ever-lasting popular work in the Persian language and the focus of the world's attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Translation of Golestan
  • cultural-literary structure model
  • James Ross
  • Rehatsek
  • Defrémery
منابع
1. افضلی، علی و عطیه یوسفی (1395). نقد و بررسی ترجمه عربی گلستان سعدی بر اساس نظریه آنتوان برمن (مطالعه موردی کتاب الجلستان الفارسی اثر جبرائیل المخلع)، مجله پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، پیاپی ۱۴، بهار و تابستان، 65-84.
2. خرمی مشکانی، اکبر و احمد معین‌زاده (1386). بررسی مقابله‌ای برگردان انگلیسی اصطلاحات فرهنگ‌محور گلستان سعدی، مطالعات ترجمه، تابستان، شمارة ۱۸، 30-49.
3. سعدی، مصلح‌بن عبدالله (1379). گلستان: با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و فهرست آیات و اعلام و امثال و قوافی و قواعد دستوری، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ دوازدهم، تهران، صفی‌علیشاه.
4. کهنمویی‌پور، ژاله؛ منیرۀ قنبری (1395). «زیبایی‌شناسی دریافت گلستان سعدی نزد مترجمان فرانسوی»؛ پژوهش ادبیات معاصر جهان، دورۀ 21، ش1، بهار و تابستان، 93-115.
5. هاشمی میناباد، حسن (1383). «فرهنگ در ترجمه و ترجمۀ عناصر فرهنگی»، فصلنامۀ مطالعات ترجمه، س 2، ش 25.
6. Anderson, R. C. )1977(. The Notion of Schemata and the Educational Enterprise:General Discussion of the Conference. In R. C. Anderson, R. J. Spiro and W. E. Montague (eds.), 1977:415-431
7. Beekman, J. & Callow, J. (1974). Translating the Word of God. Grand Rapids, MI: Zondervan.
Berman, A. (2000). Translation and the Trials of the Foreign, in: Lawrence Venuti (ed.), The Translation Studies Reader, London: Rutledge, (p. 284-297).
8. Farghal, Mohammed, Literary Translation between Arabic and English: A schema-theoretic Model, Al-'Arabiyya, Georgetown University Press, Vol. 37 (2004), pp. 21-35 https://www.jstor.org/stable/43195529
9. Garro, L.C. (2000). Remembering what one knows and the construction of the past: A comparison of Cultural Consensus Theory and Cultural Schema Theory. Ethos, 28.3, 275-319.
10. Harvey, Sandor & Ian Higgins (1992). Thinking translation: A course in translation method, French to English, London: Routledge.
11. Ivir,V. (1991). Procedures and Strategies for the translation of culture. International Journal of Translation, 3: 48-60.
12. Newmark, P. (1988). A textbook of translation, New York: Prentice Hall.
13. Sadi Shirazi, Sheikh Moslehoddin (1823). SADI: Gulistan or Flower-Garden: Translated with an essay by James Ross: And a note upon the translator by Charles Sayle, London, 317 ps. Retrieved from https://archive.org/details/SadiGulistan
14. ------------------------- (1858). Gulistan ou le parterre des roses, par Sadi traduit par M. Ch. Defrémery, Paris: Librairie de firmin didot fréres, fils et CE,imprimeurs de l'institut de France
15. -------------------------- (2004). Selections from Saadi’s Gulistan, Translated by Ricard Newman, Based on the 1888 translation of Edward Rehatsek, New york: Global Scholarly Publications, International Society for Iranian Culture.
16. -------------------------- (2014). The Gulistan of Sa’di. Translated by Edward Rehatsek, created and published by Global Grey,©GlobalGrey
17. Samsami, Nayyere (1936). L’Iran dans la litterature francaise, A Phd. dissertation, Paris.
18. Shariati, Mohammad & Shariati, Ahmad (2014). A point about the quality of the English translation of Gulistan of Saadi by Rehatsek. International Journal of Laanguage & Translation Studies. 2(2), 1-10 Retrieved from http://www.eltsjournal.org