بررسی ساختار عروضی قصاید فارسی
بررسی ساختار عروضی قصاید فارسی

محمّد رضا برزگر خالقی؛ وحیده نوروز زاده چگینی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 1-14

چکیده
  این مقاله که بخشی از رسالة «ریخت شناسی قصیده در ادب فارسی» نوشتة نگارنده است، تحقیقی در باب وزن‌ها و بحرهای استفاده شده در قصاید ادب فارسی است که از قرن چهارم تا دورة معاصر (بهار) را در بر می‌گیرد. ...  بیشتر
اهمیت و انواع ابهام در پژوهش‌ها
اهمیت و انواع ابهام در پژوهش‌ها

قهرمان شیری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 15-36

چکیده
  در ادبیات کهن فارسی، ابهام مقام چندان مهمی ندارد. تنها در هنگام مطرح کردن صنعت محتمل الضدّین که همیشه در کنار آن دو نام مترادف دیگر؛ یعنی توجیه و ذووجهین نیز قرار داده می‌شود، گاهی نیز به کلمه ابهام اشاره ...  بیشتر
ساختار تشبیه مرکّب در شعر منوچهری دامغانی و فرّخی سیستانی
ساختار تشبیه مرکّب در شعر منوچهری دامغانی و فرّخی سیستانی

محمد حکیم آذر

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 37-54

چکیده
  تشبیه مرکّب گونه‌ای از تشبیه است که در آن دو هیأت به یکدیگر مانند می‌شوند. مشبّهٌ به در این تشبیه، بیش از یک جزء و تصویر حاصل از تشبیه، مرکّب است. در تشبیه مرکّب، عناصر متعدّدی از مشبّهٌ به مورد نظر شاعر ...  بیشتر
بررسی و تحلیل تشبیهات و استعارات تاریخ جهانگشای جوینی
بررسی و تحلیل تشبیهات و استعارات تاریخ جهانگشای جوینی

فریدون طهماسبی؛ پگاه تلاوری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 55-72

چکیده
  تاریخ جهانگشای جوینی، برجسته‌ترین اثر تاریخی عهد مغول است. بسیاری از مورّخان قرن هفتم و حتی تاریخ نویسان امروزی در سراسر جهان در نوشتن آثارشان به این کتاب نظر خاصی داشته‌اند. جوینی با کلام نافذ خویش، ...  بیشتر
بازنگری بحث اطناب در کتب بلاغی
بازنگری بحث اطناب در کتب بلاغی

یحیی کاردگر

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 73-92

چکیده
  بحث «ایجاز، اطناب و مساوات» یکی از مباحث مهم کتب معانی است که از دیرباز مورد توّجه علمای بلاغت بوده است، به گونه‌ای که برخی علم معانی را به این بحث محدود و منحصر کرده‌اند. از این رو در برشمردن گونه‌های ...  بیشتر
تحلیل اشعار سیّد حسن حسینی از منظر صور خیال
تحلیل اشعار سیّد حسن حسینی از منظر صور خیال

احمد کریمی؛ کلثوم وقاری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 93-116

چکیده
  صور خیال، بیان غیرمستقیم معنای پوشیده، در پس کلمات است و شاعران برجسته،  به ارزش تصویر پردازی بجا، بموقع و به اقتضای کلام آگاه‌اند. آثار سیّد حسن حسینی، از نظر صور خیال بسیار غنی است. در این مقاله کوشش ...  بیشتر
نقد استعاره تمثیلیه در کتب بلاغی
نقد استعاره تمثیلیه در کتب بلاغی

علی سینا رخشنده مند

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 117-138

چکیده
  در باب استعاره و صورت‌های گوناگون آن، در کتب بلاغت بحث‌ها و نکته‌ها آورده‌اند و از دیدگاههای مختلف استعاره را تقسیم بندی کرده‌اند. یکی از بحث انگیزترین مباحث، موضوع استعاره تمثیلیه است که گاهی با ...  بیشتر
بررسی و تحلیل نقش امر و نهی در آثار فارسی عین‌القضات همدانی
بررسی و تحلیل نقش امر و نهی در آثار فارسی عین‌القضات همدانی

معصومه محمّدی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، صفحه 139-150

چکیده
    علوم و فنون بلاغی شامل معانی، بیان و بدیع در شکل‌گیری زبان عرفانی نقش مهمّی دارد. با توجّه به قواعد و اصول علم معانی، نقش و اهمّیّت انواع جمله در انتقال مفاهیم قابل بررسی است. این علم انواع جمله را ...  بیشتر