دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، آبان 1391 
تضاد و انواع آن در زبان فارسی

صفحه 129-154

محمّدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهر آباد