دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 44، مهر 1402 
بررسی زبانی شعر دفاع مقدّس

صفحه 63-84

10.22108/liar.2023.138234.2286

یوسف کرمی چمه؛ مرتضی هاشمی؛ میثم احمدی