دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 42، فروردین 1402 
رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن

صفحه 1-18

10.22108/liar.2023.134198.2160

فائزه رحیمی؛ حسین قربانپور آرانی؛ علیرضا فولادی