دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهمن 1389 
استعاره های نو و چند لایه در شعر خاقانی

صفحه 81-96

محمد امیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ مهدی دهرامی