دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392 
نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین‌پور

صفحه 35-52

کبری روشنفکر؛ حسینعلی قبادی؛ مرتضی زارع برمی