دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آبان 1392 
نگاهی به ردیف و کارکردهای آن در شعر خاقانی

صفحه 67-88

مسعود روحانی؛ محمّد عنایتی قادیکلایی


نقـد و بـررسی تشبیـه در قصـاید سیف فرغـانی

صفحه 123-148

محمّدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ فاطمه ثواب


نماد از دیدگاه ابهام

صفحه 161-178

محمّدرضا یوسفی؛ صدیقه رسولیان آرانی