دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 39، تیر 1401 
تبیین کارکرد استدلالی ـ اقناعی فن بدیعی «اقتباس» براساس تکنیک احتجاجی «حجت سلطه»

صفحه 71-92

10.22108/liar.2022.133876.2151

حسن رحمانی؛ قاسم مختاری؛ محمد جرفی؛ ابراهیم اناری بزچلویی؛ محمود شهبازی


هنجارگریزی آوایی در آثار نظامی (مخزن‌الأسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت‌پیکر)

صفحه 103-118

10.22108/liar.2022.130727.2070

نسرین شریعتی؛ زهرا کرمی؛ فرشته پارسا؛ سید مجتبی رضوی فلاحیه؛ هاجر فتحی نجف آبادی