دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 40، مهر 1401 
معانی ثانویۀ امر در اشعار اقبال لاهوری

صفحه 99-122

10.22108/liar.2022.134004.2154

محمدصادق بصیری؛ نجمه حسینی سروری؛ علی جهانشاهی افشار