دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 19، شهریور 1396 (19) 
کاربرد صفت در شعر معاصر

صفحه 1-16

10.22108/liar.2017.21765

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی؛ سیدمرتضی هاشمی