دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 20، مهر 1396 (20) 
بررسی کهن الگویی زمان در شعر حافظ

صفحه 43-60

10.22108/liar.2017.93911

عباس محمدیان؛ پروین هاشم پور؛ مهین میرزابیاتی