دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 21، دی 1396 (21) 
اختلاف معنا در جناس تام

صفحه 17-28

10.22108/liar.2017.94042

محمد اجاقی؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ محمد رحیمی خویگانی