دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 25، دی 1397 
ساختار ساختارها در اشعار ‌ناصرخسرو با تکیه بر وجه غالب

صفحه 15-34

10.22108/liar.2017.104289.1152

محمدرضا ایروانی؛ غلامعلی فلاح؛ حبیب الله عباسی؛ حمید عبدالهیان


بررسی ساختاری رمانس فارسی

صفحه 77-88

10.22108/liar.2018.106557.1238

سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر