دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، آذر 1393 
گفتار بیصدا: تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس

صفحه 33-48

مینا بهنام؛ ابوالقاسم قوام؛ محمد تقوی؛ محمدرضا هاشمی


انواع «ی» در زبان فارسی امروز

صفحه 49-58

سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محمد رحیمی خویگانی


گونه‌ای کنایه آمیغی در غزل صائب

صفحه 69-84

سیاوش حق جو؛ مصطفی میردار رضایی