دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 28، مهر 1398 
بررسی نظرهای زبانی در المعجم شمس قیس

صفحه 1-14

10.22108/liar.2019.115672.1575

طاهره موسی زاده مقدم؛ محمود مهرآوران؛ اقدس فاتحی