دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 37، دی 1400 
انواع تمثیل در ادبیات مانوی

صفحه 1-12

10.22108/liar.2021.130147.2049

فرخ حاجیانی؛ خیراله محمودی؛ سمیه رنجبر


غزل‌های ابوالقاسم حالت با تکیه‌بر جنبۀ فنون گفتمان معنایی

صفحه 125-140

10.22108/liar.2022.131364.2084

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ عنایت الله شریف پور؛ محمدرضا صرفی


نوآوری‌های سبکی شعر در مکتب وقوع

صفحه 141-166

10.22108/liar.2022.130696.2068

محمد صادق بصیری؛ نجمه حسینی سروری؛ نازنین رستمی زاده